Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Khua mir sir phrâo dêh ]ar Mi Joe Biden lơ 21/1 hơmâo lăi pơthâo hơdră bruă dêh ]ar pơsir klin Covid-19. Khă hnun, ơi Biden ăt lăi mơn amra rơngiă lu blan đah mơng dưi pơgang klin. Hơdră dêh ]ar pơtrun hơmâo Khua mir sir ơi Biden lăi pơthâo hơmâo tom hăng bruă tlâ|o jrao pơgang hu\i virus lar hyu ta` đơi, kiăng yua bơnal gôm [ô| hăng pơc\rang kman ăt kah hăng hơdră pơgang klin pơko\n dong. Khua mir sir ơi Joe Biden ăt k^ 10 tơlơi pơtrun pơgang glăi tơlơi rung răng ia jrao [ơi dêh ]ar Mi ră anai. Tui hăng tơlơi pơtrun mơng Khua mir sir phrâo, Anom bruă wai lăng tơlơi pơtrun jec\ amec\ amra pơphun ako\ pơjing 100 anih tlâ|o jrao pơgang amăng sa blan, Anom bruă wai lăng hăng pơgang klin amra pơphun jơlan hơdră pok prong tlâ|o jrao vaccine [ơi hơdôm boh sang s^ ia jrao, lơ\m anun, Ding jum ia jrao hăng Anom bơwih brơi mơnuih mơnam amra ruah thim [ing mă bruă gah ia jrao djru tlâ|o jrao pơgang Covid-19.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương