Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai - Amăng tal c\uă hăng mă bruă [ơi tơring c\ar Bình Phước, lơ 8/7, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta yă Nguyễn Thị Kim Ngân hăng grup hyu mă bruă mơng {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar hơmâo mông mă bruă hăng khua mua tơring c\ar.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông mă bruă, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta rơkâo tơring c\ar Bình Phước kiăng ngă ha amăng ple\, tu\ yua amăng hơdôm hơdră bruă, biă mă `u le\ bruă mă jia, ngăn drăp, djru brơi tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang, anom bơwih [ong s^ mơdrô, mơnuih mă bruă, ta` hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam.

 

Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta brơi thâo, 6 blan ako\ thun anai, tơlơi bơwih [ong huă amăng tơring c\ar Bình Phước glăk pơplih klă tui [ơ[rư\, tơlơi bơwih [ong huă jai hrơi pơhư prong đ^ 1,64 wo\t. Samơ\, ăt do\ tơnap tap [ơi kual mơnuih djuai ania [iă, kual ataih, asuek.

 

Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta rơkâo, tơring c\ar kiăng pơtrut kơtang bruă pơplih ngă hră pơ-ar, to\ tui pơplih phrâo bruă tuh pơ alin, pơtrut pơlir hơbit djop kual kiăng dưi ngă hro\m klă dong hăng hơdôm tơring c\ar pơko\n amăng Kual bơwih [ong huă yôm phun kual Dơnung.

 

Hro\m hăng anun, Bình Phước kiăng djă pioh na nao tơlơi dưi le\ hơmâo amăng jang hăng dêh c\ar Kur, le\ tơring c\ar pơkuh nao rai kơplah wah kual Dăp kơdư hăng kual Ngo\ Dơnung kiăng pơđ^ kyar s^ mơdrô, bơwih brơi tuai, logistics.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: