Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (6/7), Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta yă Nguyễn Thị Kim Ngân nao jơnum hăng đ^ pơhiăp amăng mông pơphun jơnum lok 15, Khul pơ ala mơnuih [on sang [ôn prong Hà Nội tal XV, rơwang thun 2016-2021.

 

Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta yă Nguyễn Thị Kim Ngân lăi pơtong, tơlơi gơgrong mơng Khul pơ ala mơnuih [on sang amăng bruă ngă tui tơlơi pơsit hơdôm bruă yôm phun amăng [ôn prong, biă mă `u le\ kơdrưh mơng Khul amăng bruă pơsit hơdôm hơdră bruă prăk kak – mă yua ngăn drăp tui hăng Tơlơi pơsit mrô 115 mơng Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta.

 

 

{ôn prong Hà Nội kiăng pơphun ngă tui khut khăt, tu\ yua tơlơi c\râo trun mrô 35 mơng Ding jum kơđi c\ar kơ pơphun Jơnum Ping gah djop gưl anăp nao Jơnum Ping gah đơ đam dêh c\ar tal XIII hăng Tơlơi c\râo trun mrô 45 mơng Ding jum kơđi c\ar kơ bruă git gai mông jơnum ruah khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar tal XV hăng ruah khua mua Khul pơ ala mơnuih [on sang djop gưl rơwang thun 2021-2026.

 

Mơng anun dưi ruah [ing mơnuih thâo rơgơi, ba gru pơ kiăng ala brơi pran kơtang, tơlơi c\ang rơmang hăng tơlơi dưi ngă pô mơng mơnuih [on sang mơng Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar hăng Khul pơ ala mơnuih [on sang djop gưl amăng rơwang mă bruă phrâo.

Siu Đoan: Pô pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: