Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar lơ 6/7, hơmâo jơnum lăng nao rai amăng tivi pơ]rông sai kơ bruă pơphun anom bruă pơhlôm pơgang mơ\ng sang gum hơbit djop dêh ]ar [ơi kual Trung Á.

 

Hră lăi pơthâo mơ\ng Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnua sang gum hơbit djop dêh ]ar, Khua mua pơ ala phun kơ Khua ]ih pioh sang gum hơbit djop dêh ]ar [ơi kual Trung Á, yă Natalie Gherman yap glăi hơdôm bruă mă mơ\ng anim bruă anai dơ\ng mơ\ng jơnum lok amăng blan 1/2020.

 

Thun blan rơgao, anom bruă anai hơmâo djru kơ hơdôm dêh ]ar kual Trung Á bong glăi klin Covid 19, pơtrut tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam, pơsir lu tơlơi rơnuk rơnua pơko\n kah hăng tơlơi soh sat pirat, tơhan khăng ako\, tơlơi bơblih ayuh hyiăng lo\n tơnah, pơsir hlâo ia yua hăng kơđi tơlơi guai dêh ]ar, pơđ^ tui tơlơi gơgrong mơ\ng đah kơmơi hăng hlăk ai amăng bruă pơtôm hiăp pơhlôm hlâo.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: