Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 19/1, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh bơkơtuai hăng Khua ding jum pơtom hiăp (tal 2) dêh ]ar Brunei ơi Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof amăng telephone. Hăng anăn `u “{ing ta đing nao, {ing ta prăp lui, {ing ta pơdrong asah”, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Brunei lăi pơthâo kơ sa jơlan gah pơsit hăng đing nao amăng thun Khua ASEAN 2021, amăng anun pơtrut pơdo\ng tơhnal lăng kơ ASEAN tơdơi kơ thun 2025, pơtrut gum hrom lu bơnah, hơđong kual hluai tui tơlơi phiăn hăng pơdo\ng hơdôm tơlơi pơ]eh phrâo gum hrom anăp nao mơnuih [ôn sang. }ơkă mơ-ak Brunei pơphun gơgrong bruă Khua ASEAN thun 2021, Kơ-iăng Khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh pơsit Việt Nam amra do\ng yua hăng gum hrom kơja\p hăng Brunei kiăng ngă truh kih hơdôm tơhnal pơkă, pơ]eh phrâo ba tơbiă amăng thun 2021./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương