Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

VOV4.Jarai - Jơnum ruah khua Ping gah tơring ]ar Kon Tum tal 16, rơwang thun 2020-2025 hơmâo pơphun mơng lơ 22 truh lơ 25/9/2020. Anai le\ tơring ]ar blung a [ơi kual Dăp Kơdư pơphun Jơnum ruah khua ping gah. Tlam tom brơi lơ 22/9, pơphun Jơnum lui hlâo [ơi Sang jơnum Ngọc Linh. Amăng 346 c\ô khua nao pơhmư\ hơmâo 47 c\ô khua dưm dăp lui hơđăp hăng 299 c\ô khua hơmâo ruah mơng mông Jơnum mơng 14 Ping gah amăng Ping gah tơring ]ar.

 

 

 

 

Hră lăi pơthâo kơđi ]ar pơdah thâo kơ mông Jơnum hơmâo ako\ bruă: “Pơtrut đ^ pơdong Ping gah hăng anom bruă ]ar mă bruă tơpă, kơjăp kơtang; thâo rơgơi; pơtrut đ^ pran jua gum pơgôp pơlir hơbit mơng djop djuai ania; bong kơjăp bruă pơgang lo\n ia, rơnuk rơnua plơi pla; iâu pơthưr, mă yua klă hơdôm tơlơi hơmâo; ba tơring ]ar Kon Tum pơđ^ kyar ta` hăng hơđong kơjăp”. Mông Jơnum amra ruah 50/51 Ding kơna Khul apăn bruă git gai Ping gah tơring ]ar; ruah 11 c\ô ding kơna Anom hơduah e\p bruă Ping gah tơring ]ar hăng ruah 15 c\ô khua sit nik nao pơhmư\ mông Jơnum ruah khua Ping gah dêh ]ar tal 13.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương