Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (21/1), tui tơlơi lăi pơthâo mơng gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Kontum anom bruă anai phrâo pơc\lah 5 c\ô mơnuih dêh c\ar Khac\ lơ\m [ing gơ`u mut rai dêh c\ar ta c\a c\ot hơmâo arăng [uh [ơi tơdron rơdêh plơi prong Kontum mơguah sing bring lơ 20/1. 5 c\ô mơnuih dêh c\ar Khac\ anai hơmâo Sang ia jrao Y dược Cổ truyền – Phục hồi chức năng Kontum tu\ mă ba nao pơc\lah [ơi sa anih pơc\lah mơnuih [ă klin [ơi Kontum amăng mơguah lơ 20/1.

 

Anih pơc\lah mơnuih [ă klin [ơi Sang ia jrao Y Dược Cổ truyền – Phục hồi chức năng Kontum

 

Anom bruă wai pơgang klin kman tơring c\ar Kontum hơmâo pơphun pel e\p, pơc\rang lăng [ing mơnuih jê| giăm hu\i [ă virus Sars-Cov2. Lơ\m glăk do\ tơguăn pơc\rang lăng hu\i [ă klin Sars-Cov2 hăng 5 c\ô mơnuih dêh c\ar Khac\, gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Kontum hơmâo pơc\lah 3 c\ô mơnuih jê| giăm hăng [ing gơ`u; jec\ amec\ pel e\p [ing mơnuih jê| giăm kiăng kơ ba nao pơc\lah; c\ih anăn [ing nai ia jrao jê| giăm hăng prap lui bruă pơgang klin pơ anăp dong.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương