Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - {ơi tơring c\ar Kontum amăng hơdôm hrơi anai, gong gai [on lan pơphun pok, tol kơ[ang, mă yua lu ring bruă yôm phăn c\ơkă Jơnum ruah Khua Ping gah tơring c\ar tal XVI, rơwang thun 2020-2025 pơphun mơng lơ 22 truh lơ 25/9 pơ anăp anai.

 

Mơguah lơ 21/9, [ơi să Đăk Bla, Jơnum min mơnuih [on sang plơi prong Kontum hăng Sang bruă prăk Ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan anom bruă pơdong [ơi Kontum pơphun ngă lơphet pok “Ring bruă yua kơ pơgi kơdih mơtah mơda – Hơmâo dong kyâo pơtô hiam tui tơlơi hơdip”.

 

Ngă lơphet pok ring bruă kiăng pơgi kơdi mơtah mơda

 

Ring bruă hơmâo prăk tuh pơ alin giăm 300 klăk prăk kiăng pơkra ming jơlan mrô 24 ară găn nao plơi prong Kontum. Ring bruă pơgiong hăng 340 phun bơnga pơ-ar hro\m hăng pra brơi bơnga trai hyu kiăng kơ ngă mơtah mơda hăng hiam tui [ơi jơlan glông.

 

Hlâo anun Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Kontum hơmâo pơphun tol kơ[ang pioh c\ơkă Jơnum ruah khua Ping gah tơirng c\ar tal XVI hăng 7 ring bruă yôm phun.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương