Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 - 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 19– 21 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 26– 28 đô| C; Gah C|eoreo 29 -31 đô C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 18-20 C; gah C|eoreo 21-23 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 19– 21 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 18– 20 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20 – 22 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 17– 19 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 14 – 16 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương