Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 - 32 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 21– 23 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih [ơi lu anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 29 – 31 đô| C; gah C|eoreo 32 – 34 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 20 - 22 đô| C; gah C|eoreo 24 – 26 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih [ơi lu anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 - 32 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 21 – 23 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih [ơi lu anih, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 24 - 26 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 19– 21 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 14– 16 đô| C.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương