Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan huar raih daih.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 – 32 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 21 – 23 đo# C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan huar raih daih.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 29 – 31 đo# C; gah }eoreo 33 – 35 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 20 – 22 đo# C; gah }eoreo 24 – 26 đo# C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan huar raih daih.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 – 32 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 21 – 23 đo# C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan huar raih daih.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đo# C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan huar raih daih.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23 – 25 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 14 – 16 đo# C

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: