Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

VOV4.Jarai - Lơ\m kman Covid-19 hơđuh glăi, lu tuai [u dưi nao c\uă ngui pơ tơring c\ar Lâm Đồng, kơnong amăng ha mơkrah blan, hơdôm anih jưh tuai hăng anom bruă ba hyu tuai amăng tơring c\ar rơngiă 26 klai prăk.

 

Lu sang jưh tuai [ơi Đà Lạt [u dưi c\ơkă tuai yua hu\i kman Covid-19

 

Tui hăng gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui Lâm Đồng, mơng ako\ blan 8 truh ră anai, tuai nao pơ Lâm Đồng hro\ trun kơtang, ngă rơbêh 18.300 anih jưh tuai mơng 3 - 5 pơtu\ [u dưi c\ơkă tuai. Hro\m hăng anun, 10 boh kông ti ba hyu tuai c\uă ngui lui h^ ba hyu tuai brơi 80 grup tuai hăng rơbêh 10.000 c\ô mơnuih.

 

Hlâo anun, amăng blan 7, hăng hơdră pơsur tuai c\uă ngui, tơring c\ar Lâm Đồng c\ơkă laih 100.000 c\ô tuai nao c\uă ngui r^m wo\t hrơi tơjuh. Bơ amăng ha mơkrah blan laih rơgao, mrô tuai nao c\uă ngui r^m wo\t hrơi tơjuh do\ giăm 20.000 c\ô.

Siu Đoan: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: