Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

VOV4.Jarai-{ơi Lâm Đồng, bruă pơhlôm, pơgang klin tơlơi ruă rơkông đok glăk pok pơhai lu anih. 42 rơbâo 300 ]ô ]ơđai djop plơi pla, tơring glông amăng tơring ]ar dưi tla#o jrao pơgang dơ\ng mơ\ng ră anai truh abih blan 10 pơ anăp.

 

Anom bruă e\p lăng tơlơi duăm ruă tơring ]ar Lâm Đồng glăk ju\ yap glăi, ba [ing ]ơđai djop thun tla#o jrao pơgang, brơi tla#o jrao vaccine pơgang tơlơi ruă rơkông đok khom djop hăng djơ\ hơdră pơtrun.

 

Tal anai, anom bruă ia jrao amra pơphun tla#o jrao pơhlôm tơlơi ruă kơh`ăk arăt jrao Td kơ 42 rơbâo 300 ]ô ]ơđai amăng djop să, phường, tơring kual, biă mă `u ]ơđai muai pơ kual ataih, plơi pla amăng asuek tơnap je\ giăm hăng bruă pơjrao.

 

Anom e\p lăng tơlơi duăm ruă tơring ]ar Lâm Đồng pơsur mơnuih [on sang, khom ba ]ơđai djop thun tla#o jrao pơgang vaccine djop, pơgang tơlơi ruă rơkông đok, tla#o djop arăt, djơ\ hrơi blan pơkă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương