Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

VOV4.Jarai - Anom bruă pơhlôm hlâo kơ ayuh hyăng dêh c\ar Lao pơhu\i hlâo amăng hơdôm hrơi pơ anăp anai, dêh c\ar Lao amra hơmâo hơjan kơtang lu anih, lơ\m anun ia ling dăo [ơi kual Tong krah dêh c\ar Lao ăt aka [u abih. Gong gai [on lan glăk jec\ amec\ git gai ru\ pơkra glăi ano\ răm rai.

 

{ơi tơring c\ar Savannakhet, hơdôm hrơi laih rơgao, hơjan kơtang sui hrơi ngă ia lip lu anih. Đơ đam tơring c\ar hơmâo rơbêh 100 plơi pla [ơi 8 boh tơring glông ia ling dăo, lu sang ia dăo rơgao bơbung hăng rơbêh 10.000 ektar phun pla ia lip, lu dơnao rông akan hơdang, dơnao pơkong ia, sang do\, sang hră ia ling dăo, jơlan glông laih dong apui lơtrik răm rai, ngă kơ hơdôm rơbâo boh sang ano\ kho\m đuăi nao do\ pơ kual kơdư [iă.

 

Ră anai gong gai tơring c\ar Savannakhet hăng hơdôm tơring glông glăk pơphun ru\ pơkra ta` anih anom jơlan glông laih dong jec\ amec\ djru brơi gơnam [ong huă anun le\ braih, ia mơ`um, jrao, gơnam tam pơko\n dong … brơi kơ mơnuih [on sang.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương