Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

VOV4.Jarai - {ơi tơring c\ar Kontum truh tlam mơmo\t lơ 28/10, hơjan ngă lo\n tơhlo\m ngă tơnap ngă nao rai [ơi jơlan Hồ Chí Minh ară jơlan găn nao tơring glông Đăk Glei hro\m hăng jơlan phun amăng tơring c\ar.

 

Pơkra ming jơlan lo\ tơhlo\m [ơi ară jơlan mrô 24

 

Sit biă `u, jơlan Hồ Chí Minh, ară jơlan găn nao tơring glông Đăk Glei, tơring c\ar Kontum hơjan prong ngă lo\n tơhlo\m pơgăn jơlan ngă rơdêh [u dưi găn nao rai. Hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao tơring c\ar Kontum hăng Quảng Nam glăk pơphun wai lăng [ơi anih răm rai kiăng lăi pơthâo brơi rơdêh đuăi nao rao.

 

Bơ [ơi jơlan mrô 24 mơng Kontum nao Quảng Ngãi, ară jơlan găn nao tơring glông Kon Plông, hăng 4 anih lo\n tơhlo\m ngă jơlan anai tơnap nao rai mơng mơguah lơ 28/10.

 

Hơdôm tơring glông Kon Plông, Kon Braih hăng Đăk Glei jơlan ăt răm rai ngă rơdêh [u thâo nao rai. Hơdôm tơring glông glăk rơmet pơkra ming jơlan glông kiăng rơdêh dưi nao rai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương