Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai - Anom mă c\ih tơlơi pơhing phrâo Wall tom brơi (4/8) pôr, Mi hăng Khac\ tu\ ư pơphun jơnum khua mua bơkơtoai kơ bruă s^ mơdrô amăng lơ 15/8 pơ anăp anai, kiăng kơ lăng glăi bruă ngă tui tơlơi pơkôl s^ mơdrô rơwang tal 1 hơmâo k^ kơplah wah dua boh dêh c\ar amăng ako\ blan 1.

 

Nao jơnum bơkơtoai hơmâo Khua pơ ala anom bruă s^ mơdrô Mi ơi Robert Lighthizer hăng Kơ-iăng khua dêh c\ar Khac\ ơi Lưu Hạc.

 

 

Dua bơnah amra đing nao pơc\rông sai kơ tơlơi pơkôl rơwang tal 1, laih dong tơlơi [uăn mơng dêh c\ar Khac\ le\ blơi mut gơnam tam mơng Mi truh pơ 200 klai đôlar Mi amăng 2 thun. Tui tơlơi lăi pơthâo, hơdôm tal jơnum bơkơtoai amra pơphun lăng nao rai amăng tivi.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương