Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

 

 

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 29/10 tom brơi, Grup khua mua mơ\ng [ôn prong Hồ Chí Minh nao ]uă, djru, [ơk gơnam kơ mơnuih [ôn sang [ơi să Duy Ninh, tơring glông Quảng Ninh, tơring ]ar Quảng Bình răm [ăm yua ia ling dăo ngă thun 2020.

 

Grup hơmâo jao gong gai kơnuk kơna [ơi anai 300 klăk prăk. Rơnoh prăk anai, djru kơ hơdôm sang ano\ [un rin, sa boh sang ano\ tơnap 2 klăk prăk, sa anung gơnam hơmâo braih, [a`, suk sik, mi tôm hăng lu gơnam yua pơko\n nua `u 500 rơbâo prăk.

 

Dưi thâo, mơ\ng lơ 27 truh lơ 29/10/2020, Grup khua mua [ôn prong Hồ Chí Minh nao ]uă, djru hăng jao 3 klai prăk kơ mơnuih [ôn sang hơmâo tơlơi truh ia ling dăo ngă [ơi tơring ]ar Quảng Bình.

 

Yap truh tlam lơ 28/10/2020, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam [ôn prong Hồ Chí Minh tu\ mă prăk hăng gơnam djru kơ mơnuih [ôn sang kual Tong krah hăng rơnoh prăk truh kơ 44 klai 400 klăk prăk.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương