Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai-Mơguah tom brơi, lơ 29/10, [ơi sang bruă kơnuk kơna, ơi Nguyễn Xuân Phúc Khua dêh ]ar, git gai jơnum lăng nao rai amăng tivi đơ đam mơ\ng khua dêh ]ar hăng hơdôm ding jum, anom bruă, tơring ]ar, [ôn prong kơ bruă ngă tui, pok pơhai yua prăk mơ\ng Hơdră ODA, prăk ]an mơ\ng ta] rơngiao kơmlai [iă.

 

Mơ\ng blan 7 truh ră anai, anai le\ jơnum lăng nao rai amăng tivi tal klâo laih yua Khua dêh ]ar git gai kiăng pơtrut bruă mă yua prăk ]ar kơ bruă ]ar.

 

Rơnoh prăk dêh ]ar ta] rơngiao brơi ]an thun 2020 năng ai 60 rơbâo klai prăk, amăng anun prăk pơpha pơ djop tơring ]ar năng ai giăm 40 rơbâo klai prăk, samơ\ truh ră anai kiah mă yua 30% đô] pơkă hăng rơnoh prăk ]an.

 

Khua dêh ]ar pơtrun hiăp, brơi djop tơring ]ar, anom bruă mă yua rơnoh prăk ODA khom pơđ^ tui tơlơi gơgrong mă yua prăk, anăm jăm glăi kơ gơnong dông ôh.

 

Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah, anai le\ prăk yôm biă mă pioh pơđ^ kyar lo\n ia, yua kơ anun khom lăng yôm.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương