Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

 

VOV4.Jarai - Rơwang hrơi tơjuh rơgao, [ơi plơi prong Đà Lạt (Lâm Đồng) Ding jum ako\ bruă hăng tuh pơ alin ngă hro\m hăng Jơnum min mơnuih [on sang Lâm Đồng pơphun Jơnum mă tơlơi pơgôp hiăp kơ Hră lăi pơthâo hơdră pơđ^ kyar bơwih [ong hruă ngă [ong hro\m rơwang thun 2020-2030.

 

Nao pơhmư\ mông jơnum, khua mua mơng 8 boh tơring ]ar kah hăng: Lâm Đồng, Dak Lak, Dak Nông, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai hăng [on prong Hồ Chí Minh, pơ[ut bơkơtuai, pơgôp hiăp kơ bruă bơdjơ\ nao pơplih hơdră pơkra gơnam, s^ mơdrô, dưi pơhnô kơtang hloh, tu\ yua amăng bruă bơwih [ong huă amăng grup, anom ngă [ong hro\m. Ơi Lê Văn Ba – Khua anom ngă [ong hro\m An Phú, tơring glông Đức Trọng, Lâm Đồng, pơgôp hiăp:

 

“{ing gơmơi c\ang rơmang kơnuk kơna pơdong anom bruă djru anom ngă [ong hro\m, hơdôm boh sang ngă hmua, ding kơna amăng khul kiăng gơ`u thâo djop bruă, thâo hơdră ngă bruă tui rơnuk anai le\ mut hro\m hăng jar kmar. Kơ bruă ngă hmua hăng boh thâo phrâo, ră anai [ing ta glăk kơ[ah anih anom, anih anom le\ [u djơ\ jơlan, lo\n tơnah đôc\ dong tah mơ\ anai le\ boh thâo măi mok, internet, bruă djru gah boh thâo ră anai [ing ta glăk kơ[ah. Laih dong yôm hloh amăng bruă pơkra gơnam ră anai le\ măi mok pơkra gơnam klă [u hơmâo pô lăp đing nao ôh, anun yơh [ing ta dưi kơ arăng”.

 

Ơi Nguyễn Tấn Tạo – Kơ-iăng khua anom ngă [ong hro\m pơdu\ pơgiăng mrô 15 [ơi [on prong Hồ Chí Minh lăi: Kiăng anom ngă [ong hro\m pơđ^ kyar tu\ yua le\ anom bruă kơnuk kơna kiăng lăng ba hloh, mă yua klă prăk kăk kơnuk kơna amăng bruă djru hơdôm grup, anom bơwih [ong, laih dong kiăng kho\m lăi pơthâo rơđah rơđông mrô prăk anai.

 

“Rơkâo djop gơnong bruă, ding jum c\ih pơkra ako\ bruă tuh pơ alin, Ding jum prăk kăk, Ding jum wai lăng jơlan glông pơdu\ pơgiăng giong anun le\ Ding jum ngă hmua hăng pơđ^ kyar plơi pla ngă hro\m kơjăp ngă tui hơdră djru, hơdră ngă bruă anai. Kiăng djop anom ngă [ong hro\m hăng Khul pơlir hơbit Ngă [ong hro\m Việt Nam pok pơhai kơ hơdôm anom ngă [ong hro\m thâo hơdră djru laih anun mă yua kơ rơwang thun 2021-2030 kiăng tơlơi bơwih [ong huă amăng grup, anom ngă [ong hro\m [ơi dêh ]ar ta pơđ^ kyar hơđong”.

 

Tui hră lăi pơthâo, Hơdră pơđ^ kyar bơwih [ong huă mơng khul grup, anom ngă [ong hro\m rơwang thun 2021-2030 dưi ngă le\ abih bang dêh ]ar ta hơmâo năng ai `u 140.000 grup ngă [ong hro\m, 45.000 anom ngă [ong hro\m, 340 anom ngă [ong pơlir hơbit thun 2030. Amăng anun hơmâo rơbêh 5.000 anom ngă [ong hro\m mă yua boh thâo măi mok phrâo amăng bruă pơkra hăng ba s^ gơnam.

 

Laih dong, pơtrut pơtruh nao rai pơđ^ nua hăng hơdôm anom bơwih [ong. Pơsir đut tơhnal mơtăm hơdôm anom ngă [ong hro\m glăk pơdơi bruă hăng anom ngă [ong hro\m aka [u pơplih tui Tơlơi phiăn ngă [ong hro\m thun 2012. Ơi Võ Thành Thống – Kơ-iăng khua Ding jum ako\ bruă hăng tuh pơ alin brơi thâo, Ding jum amra c\ih pioh hăng tum pơ [uh abih djop tơlơi pơgôp hiăp c\i pơmut amăng hră pơ-ar hlâo c\i pơdah pơ[uh kơ Kơnuk kơna.

 

“\Amăng 10 thun pơ anăp, kâo pơmin hơdră anai kho\m kiăng lăng nao mơn rơngiao kơ hơdôm hơdră djru hơmâo pơhrua nao. Amăng anun hơdôm hơdră djru pơhrua nao kâo [uh [ing ta amra pơ[ut pơsir h^ tơlơi tơnap amăng bruă mă yua prăk kăk mơng djop anom ngă [ong hro\m. laih dong anai le\ hơdră mă yua lo\n tơnah kơ hơdôm anom ngă [ong hro\m hơmâo anih anom, dưi mă bruă klă hloh amăng hrơi blan pơ anăp”.

 

Tuấn Anh: C|ih – Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương