Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

VOV4.Jarai - Sang anih jưh pơ ala dêh c\ar Việt Nam [ơi Hà Lan ăt pơphun yôm phăn mông mơyut jôk hăng pok hră c\ih tơlơi hơning rơngo\t kơ Khua git gai Ping gah dêh c\ar ta hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu [ơi Sang anih jưh pơ ala dêh c\ar ta [ơi La Hay.

 

Hăng pran jua hơning rơngo\t, abih bang mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă amăng sang anih jưh pơ ala dêh c\ar hơmâo pioh 1 mơnit hơ-u\ hơdor, tu\i `ang Khua git gai Ping gah dêh c\ar hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu.

 

Mông mơyut jôk

 

Yua glăk amăng hrơi blan pơc\lah mơnuih hu\i kman Covid-19 lar hyu, hră c\ih tơlơi hơning rơngo\t pok kơnong lăng nao rai amăng tivi đôc\ amăng dua hrơi mơng lơ 14-15/8/2020 kiăng kơ tu\ mă arăng mơ-it tơlơi hơning rơngo\t mơng Kơnuk kơna, djop ding jum, gơnong bruă, khul grup hăng mơnuih [on sang Hà Lan, hơdôm anom bruă pơtom hiăp, mơnuih [on sang Việt Nam glăk do\ hơdip [ơi Hà Lan laih dong gơyut gơyâo amăng jar  kmar.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương