Hing ang amăng hrơi: 20/9/2020

VOV4.Jarai - Anih tuai c\uă ngui Tà Đùng [ơi tơring c\ar Daknông arăng lăng kar hăng “Tong wing Hạ Long [ơi kual Dăp kơdư” yua kơ ano\ hiam mơng anih anai ba glăi.

 

Amăng anun hơmâo sa boh c\ư\ prong arăng iâu le\ c\ư\ Tà Đùng. Mơnuih djuai ania Mạ do\ hơdip giăm anai lơ\m akhan tơlơi akhan đưm lăi nao c\ư\ anai hmư\ mơ-ak mơn.

 

Tui tơlơi akhan glăi mơng ơi K’Kệ [ơi plơi B’Nâm, să Dak P’\\lao, tơring glông Dak Glông, tơring c\ar Daknông: Đưm hlâo adih, plơi B’Nâm le\ kual lo\n lăng thơ\ mơtăm yơh, lo\n mơnai hiam, kyâo pơtâo mơtah mơda samơ\ r^m tal hơjan kơthel plơi pla lêng ia lip.

 

Yua kơ pap ană plơi pla đơi tha plơi Tang Klao Ca găn rơgao glai rưng, c\roh hnoh nao jak iâu 2 c\ô adơi ayong yang Dit hăng yang Dri rai kiăng djru brơi.

 

Pra yang pioh pơpu\ kơ yang pơtâo

 

2 c\ô yang anai hơmâo nao bưp yang Cột Vồng ( yang ia rơs^) kiăng rơkâo mă sa, dua boh c\ư\ ba glăi dưm giăm plơi B’Nâm kiăng pơgang ană plơi pla. Hơmâo yang Cột Vồng tu\ ư, dua c\ô yang mă hre\ huai dui c\ư\ glăi dưm jum dar plơi. C|ư\ dui rai hlâo le\ c\ư\ Ama, kiăo tui tlôn le\ c\ư\ Am^….

 

Tơdơi kơ hơdôm boh c\ư\ anai dui glăi, tha plơi Tang Klao Ca hro\m hăng neh met wa pơphun ngă yang kiăng pơpu\ bơni kơ yang rơbang. Neh met wa hok mơ-ak atông c\ing hring hơgor, [ong mơ`um dik dak mơ-ak truh mo\t mlăm.

 

Tô| tơnô| lơ\m yang hrơi giăm mơguah kơthel ple\ trun pler ngă kô| amăng plơi B’Nâm. Tơlơi lăng yôm le\ tơdơi kơthel ple\ trun pler, abih bang gơnam pioh pơpu\ kơ yang rơbang jing pơtâo abih.

 

Mơnuih [on sang bral rơngal, hu\i biă mă laih anun hơmâo yang Siêng Rút (yang wai lăng plơi) lăi pơthâo, yua hơmâo pler le\ yua plơi pla lơ\m pơphun ngă yang [u jak iâu wo\t yang Ba Trặ (yang wai lăng anih hơdip kơ c\im rơ`ia grai) yua anun yang anai hil. Laih anun plơi pla pơphun glăi hrơi ngă yang hăng jak iâu wo\t yang Ba Trặ laih dong hơdôm yang rơbang pơko\n dong.

 

{ing rơgơi kơhnâo mơng UNESCO nao c\uă pran yang pơtâo

 

Tơdơi kơ hrơi ngă yang rơkâo pap mơ`ai, [ơi c\ư\ Ama bluh đ^ lu phun tơbâo prong, hơdôm c\ô mơnuih păn tơngan guang dar ăt [u djop lơi. Mơng anun, mơnuih [on sang pơanăn c\ư\ Ama le\ B’Nâm Tào Dung (c\ư\ tơbâo prong), tơdơi anai arăng iâu le\ c\ư\ Tà Đùng.

 

Amăng kual lo\n pler dor lăng kô| pôh tơdơi jing abih pơtâo prong. Biă mă `u [ơi kual anai hơmâo wo\t pơtâo Trống, lơ\m poh [ơi pơtâo hmư\ mơ-ak biă mă. Lơ\m poh, [ing ta kho\m abih pran jua pơpu\; tơdah [ing ta [rưh rơmiah yang rơbang amra phak mơtăm yơh. Tơdơi anai arăng juăt mă pơtâo anai ngă gông brô|.

 

Ră anai, tơlơi hơdip pơplih djop mơta samơ\ djuai ania Mạ [ơi anai ăt do\ djă pioh na nao hăng juăt akhan brơi ană tơc\ô hmư\ hơdôm tơlơi akhan bơdjơ\ nao c\ư\ Tà Đùng.

 

Amăng bơyan yuă hơpuă hơmâo hmăi, neh met wa amra pơphun ngă yang kiăng pơpu\ yang glai, ngă yang pin ia, yang hơjan, pơpu\ bơyan [ong asơi hle….

 

Biă mă `u le\, kiăng hơdor na nao kơ tơlơi hing ang lăi nao c\ư\ pơtâo, neh met wa kiăng pơgôp prăk kak, pran mă bruă hăng rơkâo gong gai man pơkra pra yang giăm jơlan mrô 28. Anai le\ anih neh met wa juăt nao rơmet agaih pra yang hăng lăng anai le\ anih yôm kiăng djă pioh brơi rơnuk ană tơc\ô.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương