Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

VOV4.Jarai - Tơlơi ruă pơtuk or [uh lu [ơi [ing c\ơđai mơng 1 thun pơ gu\ [ơi hơdôm dêh c\ar rin rơpa. Tơlơi ruă anai amra ngă hu\i rơhyưt biă mă samơ\ [iă đôc\ am^ ama thâo pơgang hu\i [ă tơlơi ruă anai.

 

Tui hăng [ing mơnuih rơgơi kơhnâo gah ia jrao: Ano\ ba truh tơlơi ruă pơtuk or le\ yua hr^p djơ\ kman tui jơlan suă jua, lơ\m kman mut nao drơi jăn `u amra pơc\eh c\ar amăng rơkông đok, tui glông suă pran. {ơi anun kman amra pơc\eh rai ia pơmăt.

 

Amăng hơdôm hrơi blan ayuh hyiăng hơjan hlim, [u pơ-iă kơtang kah hăng [u rơ-o\ đơi ôh, anai le\ ayuh hyiăng amu` ngă kman pơc\eh c\ar lu tui.

 

Kman ngă ruă pơtuk or amu` [ă hyu tui jơlan ia mơbah, ia khak …Lơ\m [ing c\ơđai ruă, tơdah rơpha`, klao [udah pơtuk ngă ia mơbah hơmâo kman por hyu jum dar hăng amra ngă mơnuih hr^p djơ\ [ă kman.

 

Lơ\m glông suă jua hr^p djơ\ kman, `u amra tle\p [ơi blâo amăng jơlan suă jua. Mơng anun kman amra ngă ruă tui jơlan suă pran laih anun amra ngă pơtuk na nao hăng ngă duam rơ\-ơ\ amăng drơi jăn.

 

{ing c\ơđai mah hơdôm thun tu\ mơn lêng kơ dưi [ă tơlơi ruă pơtuk or soh, tơlơi ruă anai ngă sui mơng 3 truh pơ 6 wo\t hrơi tơjuh. Hăng [ing c\ơđai ăt amu` [ă tơlơi ruă tơdah hlâo anun tlâ|o laih ia jrao pơgang samơ\ [uh [iă đôc\.

 

Hơdôm tơlơi ngă hu\i rơhyưt mơng tơlơi ruă pơtuk or [ơi [ing c\ơđai, neh met wa kiăng kơđiăng:

 

Tơlơi ruă pơtuk or [ơi [ing c\ơđai amra hơmâo mơta tơlơi hu\i rơhyưt amăng drơi jăn tơdah kơtang amra ba truh tơlơi djai [ơi [ing c\ơđai nge, biă mă 1u le\ [ing c\ơđai aka [u tlâ|o ia jrao pơgang.

 

Tơlơi ruă bơbrah kơso\ le\ tơlơi ruă kơtang tui jơlan suă jua juăt [uh, biă mă `u [ơi [ing c\ơđai nge hăng [ing c\ơđai rơwang yua drơi jăn pơgang tơlơi ruă do\ tơdu. Hăng amra ba truh tơlơi djai yua tơnap suă pran tơdah kaih ba nao pơjrao hmao tlôn.

 

Tơlơi ruă amăng ako\ glô hơmâo ruă bơbrah dlô le\ tơlơi ruă kơtang hăng hu\i rơhyưt mơng tơlơi ruă pơtuk or, amu` ngă djai mơnuih biă mă.

 

Hơdôm ano\ pơglăi pơko\n dong anun le\ kơtư\ drơi jăn, jô tơkai tơngan, jô ha klah drơi jăn hăng [u thâo pơhiăp bit dong tah yua kơ đung drah amăng ako\ dlô [udah jum dar dlô.

 

Ano\ pơglăi juăt [uh [ơi [ing hlăk ai hăng [ing tha anun le\: rơwang, ruă pung ia mơ-a`ă….

 

Tơlơi ruă pơtuk or hơmâo laih ia jrao vaccine pơgang hăng juăt hơmâo arăng pơphun hyu tlâ|o ia jrao pơgang brơi [ing c\ơđai anet. Samơ\, lu sang ano\ [ơi kual tơnap tap aka [u ngă tui djơ\ amăng bruă tlâ|o ia jrao pơgang brơi [ing c\ơđai, ngă kơ [ing c\ơđai amu` [ă tơlơi ruă hăng bơbec\ sat nao tơlơi suaih pral.

 

C|ang rơmang neh met wa đing nao [iă dong tơlơi suaih pral kơ ană [ă, ngă tui djơ\ tơlơi pơkă anun le\ kho\m ba c\ơđai nao tlâ|o ia jrao pơgang.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: