Hing ang amăng hrơi: 29/11/2020

VOV4.Jarai - Tơring glông Kon Plông, tơring ]ar Kontum hmâo 9 bôh să, tơring kual hăng 76 bôh thôn, 117 bôh plơi hăng mrô mơnuih rơbêh kơ 27.000 ]ô. Amăng anun, 98% mrô mơnuih [ôn sang djuai ania [ia\ biă `u djuai ania Hrê hăng djuai ania Hơdang.

 

Yua anun, tơring glông Kon Plông đing nao biă bruă pơgang, ngă tui nua gru grua bôh thâo djuai ania, amăng anun hmâo bôh thâo ]ing hơgor.

           

Ơi A Sơn – Kơ-iăng Khua Anom bruă bôh thâo tơlơi pơhing tơring glông Kon Plông, tơring ]ar Kontum brơi thâo: Hơdôm thun rơgao, gơnong bruă hmâo pơphô brơi klă laih Ping gah tơring glông, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring glông mă yua hơdôm jơlan hơdră, kơ]a\o bruă ngă tui bruă pơgang, ngă tui gru grua bôh thâo mơng neh wa djop djuai ania [ia\ hơđăp [ơi anai, amăng anun hmâo ]ing hơgor.

 

Đơ đam tơring glông ră anai hmâo 495 ring ]ing hơgor; hmâo 4 gru\p atông ]ing hơgor juăt hyu atông kơ tuai ]uă lăng, gum hrom rơwang hrơi tơjuh bôh thâo hăng tuai ]ua\ ngui ăt kah hăng hơdôm bruă mă pơkon yua kơ tơring glông, tơring ]ar pơphun.

 

Rơngiao kơ anun, tơring glông do# hmâo 68 gru\p atông ]ing hơgor juăt atông lom kiăng; abih bang hơdôm bôh să, tơring kual mơng tơring glông hmâo pơdo\ng laih gru\p atông ]ing hơgor.

           

Hơdôm hrơi rơgao, Anom bruă bôh thâo tơlơi pơhing tơring glông Kon Plông hmâo pok laih 8 bôh anih pơtô atông ]ing hơgor, adôh suang brơi rơbêh kơ 200 ]ô mơnuih hlăk ai tơdăm ngek dra muai hăng ba bruă pơtô pơhra\m gru grua bôh thâo ]ing hơgor kual Dăp Kơdư mut amăng sang hră hrăm.

           

Gru\p atông ]ing plơi Kon Ke – Tơring kual Măng Đen      

Gru\p atông ]ing hơgor plơi Kon Vong Kia 1, tơring kual Măng Đen, juăt dưi hmâo hơdôm bôh [irô, anom bơwih [ong, sang jưh tuai [ơi tơring glông Kon Plông jak iâu pơdah atông ]ing hơgor lom hmâo [ing tuai nao ]uă ngui [ơi Măng Đen. Gum hrom gru\p atông ]ing mơng plơi lu `u le\ [ing tơdăm, dra kơnong kơ 18 thun, 20 thun đo#].

           

Plơi Kon Vong Kia 1 hmâo 40 ]ô mơnuih thâo mă yua ]ing hơgor. Amăng anun, gru\p atông ]ing hơgor plơi Kon Vong Kia 1 hmâo 20 ding kơna, do# ]ơđai hloh le\ A Vinh, 15 thun.

 

Hơdôm thun je# hăng anai, gru\p atông ]ing plơi Kon Vong Kia 1 hmâo prăk pơhrui glăi hơđong biă mơng bruă pơdah tơlơi atông ]ing kơ tuai hyu ]ua\ ngui [ơi kual Tuai ]ua\ ngui dlai klô Măng Đen.

 

Hơnong `u rim blan, gru\p atông ]ing gum hrom pơdah mơng 6-7 wot, rim wot dưi ]ơkă mă prăk apah mơng 2-3 klăk prăk.

           

Ăt le\ sa amăng hơdôm mơnuih [u hreh hăng ]ing hơgor, mơng lu thun hăng anai, amăi Y Lim – Khua gru\p atông ]ing hơgor plơi Kon Pring, tơring kual Măng Đen juăt gum hrom hăng nghệ nhân amăng plơi pơphun pơtô glăi hơdôm tơlơi atông ]ing, adôh suang kơ hlăk ai tơdăm ngek dra muai [ơi plơi pla; hrom hăng pơsur [ing ]ơđai gum hrom gru\p atông ]ing.

 

Hăng tơlơi gir run mơng pô, amai Y Lim hmâo pơlar laih gru\p atông ]ing plơi Kon Pring mơng 15 đ^ giăm truh 30 ]ô mơnuih.

           

Amai Y Lim brơi thâo: Dong mơng sui, ]ing hơgor jing juăt biă hăng tơlơi hơd^p mơda bôh thâo đưm, ngă yang mơng neh wa djuai ania Mơnâm (sa ]ra\n mơng djuai ania Hơdang), jing glông tô nao rai kơplah wah ană mơnuih hăng yang rơbang, jing gơnam bơkơtuai nao rai kiăng mut hrom kơplah wah rim mơnuih hăng djuai ania.

 

Hluai tui jua ]ing, jua hơgor hăng hơdôm tơlơi yun suang, neh wa kiăng mơ-^t bơngat jua, tơlơi ]ang rơmang mơng pô truh [ing yang rơbang hăng ơi yă.

 

Hrom hăng anun pơdah pran jua ]ang rơmang mơng ană plơi kơ bơyan yuă hơpuă pơdai jor kơtor lu, tơlơi suaih pral, yâu mơ-ak. {ing gơmơi djă pioh ]ing hơgor le\ djă pioh bôh thâo gru grua mơng djuai ania pô kơ rơnuk tơdơi anai, [u dưi pioh `u rơngiă h^.

 

Rơngiao kơ bruă gum hrom pơdah amăng hơdôm tal ngă yang jơnum ngui [ơi plơi pla, gru\p atông ]ing plơi Kon Vong Kia 1 hăng gru\p atông ]ing plơi Kon Pring do# gum hrom hơdôm mông ngă yang jơnum ngui yua kơ tơring glông, tơring ]ar pơphun.

 

Rơngiao kơ anun, dưi hmâo tơring glông, tơring ]ar pơkiăo nao gum hrom bơkơtuai, pơdah atông ]ing [ơi hơdôm mông jơnum ngui bôh thâo yua kơ hơdôm bôh tơring ]ar amăng kual, [udah Ding jum bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]uă ngui pơphun.

           

Ơi A Sơn - Kơ-iăng Khua Anom bruă bôh thâo tơlơi pơhing tơring glông Kon Plông, tơring ]ar Kontum brơi thâo: Rim wot amăng plơi hmâo jơnum ngui ngă yang [udah hơdôm bôh sang ano# hmâo bruă prong, neh wa leng kơ pơphun atông ]ing. Mơnuih tha rơma pơtô glăi kơ hlăk ai, hlăk ai pơtô glăi kơ mơnuih ]ơđai hloh.

 

Na nao tui anun, ]ing hơgor mut nao amăng tơlơi hơd^p mơda neh wa djop djuai ania [ơi tơring glông Kon Plông anai [u hmâo tơlơi pơgo# hơget ôh hăng mut nao dơlăm dong./. 

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương