Hing ang amăng hrơi: 26/9/2020

VOV4.Jarai - Lơ 25/9, Kơ-iăng Khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh hmâo bơkơtuai nao rai amăng telephone hăng Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Đức Heiko Maas kiăng lăi pơthâo nao rai bruă gum hrom dua bơnah hăng hơdôm tơlơi amăng kual, jar kơmar hơdai bơ đing nao [rô djơ\ tal hơdor glăi 45 thun hrơi pơdo\ng bruă pơtom hiăp dua bôh dêh ]ar.

 

Amăng mông bơkơtuai, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh pơsit, Việt Nam lăng yôm bruă gum hrom hăng dêh ]ar Đức, dêh ]ar hmâo bruă mă yôm phăn [ơi kual Mi Ko# hăng [ơi ro\ng lo\n tơnah; pơdah pran jua mơ-ak [ơi anăp tơlơi pơđ^ kyar kơtang hăng ba glăi bôh tơhnal mơng tơlơi rô nao rai dua bơnah amăng 45 thun rơgao hăng biă `u yap mơng hrơi 2 bôh dêh ]ar pơdo\ng bruă gum hrom mơng dua bơnah.

 

Kơ-iăng Khua dêh ]ar bơni kơ Đức hmâo do\ng yua klă amăng tơlơi gum hrom Việt Nam hăng EU, biă `u pơtrut bruă k^ pơkôl hăng pơsit Tơlơi pơkôl s^ mdrô mơ-ak klă Việt Nam hăng EU (EVFTA)./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương