Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

VOV4.Jarai - Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo r^m hrơi [ơi Geneve, dêh c\ar Thụy Sĩ, Khua anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah (WHO) lăi pơto\ng, WHO c\ang rơmang to\ tui ngă hro\m hăng dêh c\ar Mi.

 

~u lăi pơtong, ro\ng lo\n tơnah mơng đưm hlâo yơh dưi tu\ mă na nao tơlơi yôm lơ\m hơmâo tơlơi gum pơgôp prong prin mơng Kơnuk kơna hăng mơnuih [on sang Mi.

 

~u lăi dong, tơlơi gum djru hăng c\ơmah mơng Kơnuk kơna hăng mơnuih [on sang Mi amăng bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral amăng ro\ng lo\n tơnah amăng hơdôm pluh thun laih rơgao prong prin biă mă hăng tơlơi anai ăt ba glăi tơlơi yôm amăng bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral amăng ro\ng lo\n tơnah.

 

Hơdôm tơlơi lăi pơthâo mơng Khua anom bruă WHO hơmâo ba tơbiă tơdơi kơ hơdôm hrơi lơ\m Khua mir sir Mi ơi Donlad Trump lăi pơthâo amra “pơđut h^” tơlơi rô nao rai hăng WHO.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: