Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot, đa truh 4 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đo# C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot, đa truh 4 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 24 – 26 đo# C; gah }eoreo 26 – 28 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 14 – 16 đo# C; gah }eoreo 16 – 18 đo# C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot, đa truh 4 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 –17 đo# C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot, đa truh 4 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 – 26 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 14 – 16 đo# C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot, đa truh 4 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 – 26 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20 – 22 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 11 – 13 đo# C

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương