Hing ang amăng hrơi: 21/6/2020

 

VOV4.Jarai - Bruă man jơlu\, mo\ng, blo\ mơng mơnuih djuai ania Bahnar [ơi să Đăk T’re, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kon Tum hơmâo mơng đưm laih, rơnuk anai pơtô glăi rơnuk tơdơi. Bruă man jơlu\ mo\ng, blo\ mơng djuai ania Bahnar lăng amu` mơn, hơmâo ia ju\ [lip laih anun kiăo tui gru đưm.

 

{ơi mông pơdă prưng “Báu vật đại ngàn” pơphun [ơi Hà Nội, pơdă lu mơta gơnam yôm mơng kual Dăp kơdư c\ư\ siăng kriăng pơtâo, hơmâo pơ-iă hơmâo angin. Amăng anun, [ing tuai lăp hơdor biă mă hăng anih pơdă gơnam man hăng lon mơng djuai ania Bahnar.

 

Neh Y Đăktre brơi thâo, bruă man gơnam yua hăng lon mơng djuai ania Bahnar [u thâo ôh hơmâo mơng hrơi hơbin, tu\ kơ thâo mơng anet laih, [uh [ing am^, [ing amai man pơkra amăng bơyan phang [udah amăng hrơi hơmâo wan. Man jơlu\ mong blo\ [u tơnap lơi samơ\ kiăng rơnguăt tơngan, gir laih anun kiăng hơmâo mông ngă bruă yua hnun djơ\ biă hăng [ing đah kơmơi.

 

Gơnam pioh man le\ lo\n [l^, lo\n anai hơmâo mă pơ ia c\roh Đăk T’Băng Giô ataih mơng plơi 2km yua lon [ơi anai `u rơmuăn. Hlâo c\i mă lo\n, arăng juăt ngă yang hăng ha drơi mơnu\ hăng ha get tơpai. Drah mơnu\ hăng tơpai arăng kuor hro\m, hơprah nao [ơi lon gơ`u ruah mă laih anun phai kơ yang Prao…

 

Tơdơi kơ mă lo\n, lon anai arăng c\ơamu krô kre` mơtăm, tul săn giong anun hơdoi h^ mă tu\ lo\n a`e\ rơ-un kah hăng tơpung anun. Tơdơi kơ anun, arăng pioh lon amăng atông kyâo, tuh nao ia, tơpet, pơpoh nao rai, kiăng kơ `u rơmuăn rơmue\ hăng hơmâo ano\ [l^. Bruă man gơnam le\ kơnar soh yơh, man mơng drơi [ơ\i kah mơng truh pơ amăng bah jơlu\ mong, giong anun le\ man pơsir tlôn gơ\.

 

Tơlơi hiam phara amăng bruă man blo\ mơng djuai ania Bahnar le\ gơ`u mă yua gơnam pơkra amu` đôc\ kah hăng kơsol kram, bơnal anet, hơdôm pok hla, boh pơtâo. {u thâo pơdar kơ[ang man lo\n ôh, [ing đah bơnai Bahnar juăt mă kyâo [udah rơsung tăp pơdai c\i klup, pơdong dưm dơ\ hăng tơ-ut ta.

 

Kiăng man drơi `u, [ing đah kơmơi nao rai nao rai, jum dar kơđai glăi glông mông đuăi. Ha gah tơngan apăn gah rơngiao, tơngan gah adih le\ khuek amăng lăm truh kơ lon `u hơmâo ano\ hông amăng lăm. Man truh pơ tơkuai, amăng bah le\ pơdar kiăo tui glông mông đuăi.

 

Djơ\ ano\ `u pô man anun mă bơnal pơsah uă djom rơnang [ơi drơi blo\ kiăng `u pơsah [iă. Man giong amăng bah, ba c\ơamu 1 hrơi giong anun gơ`u pơsir tlôn blo\, lơ\m anun gơ`u ding do\ djơhua tơkai pioh blo\ [ơi pha giong anun man pơsir tlôn blo\. Neh Y Đăktrê lăi, bruă man giong djơ\ rup rơngiă lu mông biă mă laih anun kiăng tơngan ta rơguăt, tơkai ta hơyak djơ\ hăng tơngan, pơđing tui drơi ta mơtăm, mơta ta lăng ten.

 

 

Gơnam man hăng lo\n mơng djuai ania Bahnar hơmâo pơdă [ơi Hà Nội.

 

 

 

Mơnuih djuai ania Bahnar man blo\ tui gru đưm.

 

Ră anai, mơnuih djuai ania Bahnar ăt do\ djă pioh mơn hơdră c\uh lo\n amăng apui pơto\ gah rơngao, [ơi anih huăi hơmâo angin, djuh arăng dăp sir jum dar blo\ amăng lăm, gah rơngao hăng hăng ngo\...Hơdôm mơta gơnam man hăng lo\n mơng djuai ania Bahnar Jơlâng [u hơmâo lu gru đơi ôh, arăng lăng le\ thâo krăn kơ ano\ [ing gơ`u man mơtăm yơh, yua hnun djă gru grua phara biă mă.

 

Djă bong gru grua đưm kiăng thâo khăp tơlơi hơdip ră anai, thâo hluh kơ anih ta pơjing, kiăng thâo pơpu\ hăng lăng yôm tơlơi pơmin pơc\eh phrâo mă bruă, tơlơi thâo rơgơi mơng mơnuih djuai ania Bahnar đưm le\ tơlơi kiăng biă mă.

 

Khă hnun, tui hăng amai Thanh Ngọc, mă bruă wai lăng gru grua tơring ]ar Kontụm le\ tơlơi pơmin pơtô glăi bruă mă mơng mơnuih [on sang djuai ania Bahnar kah mơng sit [ing ta wai lăng djă pioh gru grua boh thâo rơđah hloh.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: