Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

 

VOV4.Jarai - Amăng lơ 2/7, vaccine pơgang Covid-19 pơkra [ơi dêh ]ar Australia tal blung a hơmâo tlâ|o lăng [ơi mơnuih, [ơi plơi prong Adelaide mơng dêh ]ar anai. 40 c\ô mơnuih hơmâo pran jua, mơng 18 thun truh 65 thun hơmâo tlâ|o vaccine COVAX-19 c\i pơgang kman Covid-19.

 

Tui hăng nai tha prin Nikolai Petrovsky, khua kơsem min jrao vaccin COVAX-19 lăi, tơlơi phara mơng vaccine COVAX-19 le\ hơmâo pơkra tui hơdră “pơ[ut protein mă mơng tế bào arong aruac\ yua anun arăng huăi tlâ|o virus amăng drơi jăn ôh”.

 

Yua tơlơi anai, jing COVAX-19 klă hloh, huăi hơmâo tơlơi truh pơko\n dong hăng [ing hơmâo arăng tlâ|o. Tơlơi gơ`ăm nao amăng c\răn blung a mă yua lăng jrao anai le\ sem lăng vaccine anai dưi pơdjai virus ngă hơmâo klin Covid-19 hă [u\. Bruă mă yua lăng jrao anai amra thâo rơđah tơdơi 8 wơ\t hrơi tơjuh dong.

 

Siu H’Mai: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: