Hing ang amăng hrơi: 4/8/2020

 

VOV4.Jarai-Khua dêh ]ar Australia, ơi Scott Morrison tom brơi, pôr pơthâo rơnoh prăk djru kơ mơnuih ngă tui djơ\ tơlơi pơ]lah mă hơjăn pơ sang ano\ tui hăng tơlơi pơtô mơ\ng anom bruă ia jrao.

 

Tơlơi pôr anai pơdah thâo, lơ\m dêh ]ar Australia glăk bong [ơi anăp klin hơđuh glăi tal 2 laih anun kual ala ]ar Victoria jing anih phun klin hơđuh rai, khom pơdơi abih bruă s^ mơdrô, kiăng plai [iă kman [ă hyu.

 

Tui hăng anun, mơnuih [on sang amra tu\ mă rơnoh prăk djru 1.500 dolar Australia amăng 2 wơ\t hrơi tơjuh, tơdah ngă tui djơ\ tơlơi pơtrun pơ]lah mă hơjăn pơ sang ano\.

 

Rơnoh prăk djru anai kiăng mơnuih [on sang plai [iă tơnap ră anai, laih dơ\ng kiăng plai [iă mơnuih [on sang ngă soh glăi tơlơi pơtrun kom tơbiă hyu pơ rơngiao mă bruă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: