Hing ang amăng hrơi: 1/1/2021

VOV4.Jarai - Hăng tơlơi gir run hăng pran pơsit, amai H’ Ler (djuai ania Êđê) hmâo pioh lu laih mông pơjing anăn păn Sang tơ]ôh mơ`am Am^ Sia, juăt dăp hơdră hăng tơ]ôh mơ`am băn ao djuai ania [ia\. Amăng tơlơi pơplông pơphun bruă, pơphun tơlơi s^ mdrô tơring ]ar Daklak tal 2, thun 2020 phrâo rơgao, rơwang bruă băn ao mơ`am rơnuk anai mơng sang tơ]ôh mơ`am hmâo mă pri mrô 3, dưi pơsit yôm kơ tơlơi pơmin bơwih [ong s^ mdrô hăng bôh yua mơnuih mơnam.

-Ơ amai H’ Ler Êban, thun 2020 hmâo pơđut laih. Lăng glăi thun phrâo rơgao le\ ih [uh hiưm hơpă?

Yă H’ Ler Êban: Thun 2020 le\ sa thun bưp lu tơlơi tơnap tap lom klin Covid-19 ngă dleh tơnap, yua anun ăt bơdjơ\ nao lu mơn tơlơi bơwih [ong. Bruă mă mơng kâo ăt khom gơgrong ba mơn yua kơ mơnuih blơi gơnam mơng pô amra đing nao bơwih [ong pơ ala nao yua kơ đing nao tơ]ôh mơ`am. Khă hnun hai drơi pô kâo ăt khom kơdo\ng glăi klin rah, bơwih brơi kơ bruă mă rah, [ing gơmơi ăt mă bruă mơn, ăt lăi pơthâo mơn hră ]ih anăn gơnam tui tơlơi rơkâo mơng mơnuih kiăng blơi. Hrom hăng anun amăng sa thun gum hrom hăng Khul đah kơmơi să le\ Sang tơ]ôh mơ`am Am^ Sia ăt djru tơ]ôh mơn 500 blah bơnal gôm adung mơbah pha brơi kơ mơnuih [un rin. Hrom hăng anun, bruă phun mơng kâo ăt le\ hyu lăng tui hăng bruă mă le\ pô pơ ala kơ Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang hăng ngă giong bruă ba tơbiă amăng sa thun.

-Hai, dưi thâo amăng thun rơgao ih hmâo gum hrom pơplông pơphun bruă, pơphun bruă bơwih [ong s^ mdrô tơring ]ar Daklak thun 2020 hăng hmâo mă pri mrô 3 hăng rơwang bruă sang tơ]ôh mơ`am băn ao Am^ Sia. Ih dưi mơn, lăi pơthâo [ơ [ia\ kơ tơlơi pơplông anun?

Yă H’ Ler Êban: Gum hrom jơlan hơdră pơphun bruă ăt hmâo tơlơi pơtrut pơsur mơng adơi amai gah tơring glông hăng tơring ]ar mơn, anun kâo khin hơtai pơplông hrom. Blung hlâo kâo ăt akă thâo mơn pơphun bruă bơwih [ong s^ mdrô hơget `u, yua kơ hlâo adih kơnong kơ hơbin hmâo hră rơkâo blơi anun kah kâo mơng mơ`am hăng jao gơnam tam. Samơ\ lom pơjing rơwang bruă le\ phrâo hnuă biă hăng pha ra abih bang, kâo amra hmâo rơwang bruă, pơpha tuai blơi, yua anun hăng kâo ăt bưp lu mơn tơlơi tơnap hleng hlong.

Tơlơi pơmin kơ bruă bơwih [ong s^ mdrô mơng kâo pơphun mơng bôh nik amăng plơi djuai ania [ia\ pô [ia\ tui [ơ [rư\ bruă buh hơdôm blah băn ao mơ`am hăng amra rơngiă tui [ơ [rư\, anun kâo khin hơtai dăp hơdră gơnam mơ`am băn ao tui jơlan phrâo kiăng adơi amai buh, hăng bôh tơhnal le\ lu mơnuih kiăng buh le\ amra tô nao rai hăng hơdôm mơnuih thâo mơ`am băn ao đưm mơ`am bơnga. Tơdah pô [u ngă thơ [ing gơ`u amra [u mơ`am dong tah, lom anun amra rơngiă h^ abih bôh thâo đưm. Hăng tơlơi pơmin pơphun tơlơi bơwih [ong s^ mdrô anai dưi hmâo gru\p ]om puang đing nao apah pri bơni amăng tal pơplông.

Sit nik `u kâo [u pơmin amra hmâo mă pri ôh, kâo gum hrom jơlan hơdră pơphun bruă mă hăng bôh than bơkơtuai, hrăm tui hăng lăi pơthâo tơlơi găn rơgao kiăng tơdơi anai hmâo tơhnal hơduah e\p bơnah gum hrom hăng tô nao rai kiăng gơ`u thâo lu hloh kơ gơnam tam mơng pô, ăt kah hăng hmâo mơnuih dăp hơdră amra rơkâo blơi gơnam kơ hơdôm mơnuih thâo mơ`am băn ao đưm hluai tui sang tơ]ôh mơ`am kiăng [ing mơ`am băn ao hmâo bruă mă hơđong hloh.

-Dưi thâo ră anai ih glăk ngă Kơ-iăng Khua Gru\p apăn bruă djuai ania mơng Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daklak hăng gun lu bruă. Tui anun, ih hmâo dưm dăp hiưm hơpă kiăng dưi ngă giong klă bruă mă pơ\ [irô, laih anun pơlar rah anăn păn gơnam tam sang tơ]ôh mơ`am anai dong?

Yă H’ Ler Êban: Bôh nik anai kơnong kơ bruă mă gah rơngiao đo#], bơ\ bruă phun mơng kâo le\ Khua pơ ala Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang mơn, yua anun bruă dưm dăp hrơi mông le\ bruă anai kâo kơnong kơ ngă gah rơngiao mông mă bruă ]ar. Abih bang kah hăng rơwang bruă mơng pô lom pok pơhai hrom hăng adơi amai [ơi sang tơ]ôh mơ`am le\ kơnong kơ mă bruă mơng 7 mông mơmot truh 12 mông mlăm, bơ\ tơhrơi le\ kơnong kơ mă amăng hrơi 6, hrơi 7. Bơ\ mông mă bruă ]ar le\ lui, đing nao bruă [irô, yua anun huăi bơdjơ\ nao hơget ôh, khă hnun hai ăt glêh tơnap mơn. Bơhmutu `u amăng tal pơplông pơphun bruă mă phrâo rơgao, kâo [u hmâo lu mông ôh, yua anun khom gir run dưm dăp ngă hiưm hơpă pơhlôm rah bruă gum hrom hơdôm bôh yôm pơplông hăng pơhlôm rah bruă mă mơng [irô jao. Bưng mơn yua kơ dưi hmâo [irô ngă gal brơi gum hrom tơlơi pơplông anai.

-Tui anun amăng thun phrâo 2021 anai, ih hmâo hơdôm tơlơi pơmin hơget amăng bruă pơlar rơwang bruă sang tơ]ôh mơ`am Am^ Sia?

Yă H’ Ler Êban: Thun 2021 anai kâo ]ang rơmang amra hmâo tơlơi pơđ^ kyar hăng rơwang bruă mơng pô, dưi hmâo lu mơnuih thâo truh hloh, dưi tô nao rai lu hră rơkâo blơi hloh. Thun 2021 ăt hmâo lu kơ]a\o bruă mơn, kah hăng poh prong dong, blơi prăp măi mok tơ]ôh mơ`am, măi vắt sổ yua kơ măi mok mă yua ră anai sô hơđăp laih. Dua le\ pơtô brơi mơnuih tơ]oh mơ`am hăng [ing thâo mơ`am băn ao đưm ăt kah hăng pơđ^ tui ano# klă hiam gơnam mơ`am mơng sang tơ]ôh mơ`am kiăng djop klă hloh tơlơi kiăng blơi yua mơng ara\ng.

-Hai, hăng ih hmâo tơlơi hơget kiăng lăi pơthâo pơtă pơtăn mơn kơ mơnuih glăk hmư\ jơlan hơdră hrơi anai?

Yă H’ Ler Êban: Bôh nik `u drơi pô kâo ăt akă hmâo lu tơlơi găn rơgao mơn samơ\ rơgao kơ hơdôm hơget drơi pô hmâo găn rơgao, kâo ăt kiăng lăi pơthâo mơn hăng [ing adơi amai, yua kơ kâo thâo lu adơi amai [at bruă, [ing adơi amai hre] bruă le\ hơdôm gơnam pô mơ`am amra khin ba hyu s^, lăi pơthâo hăng gum hrom lom hmâo hơdôm jơlan hơdră. Bơhmutu `u kah hăng jơlan hơdră pơphun bruă kơ adơi amai, ]ang rơmang [ing adơi amai khin hơtai gum hrom, kiăng mơng anun pô amra hrăm tui, bơkơtuai hăng tơdơi anai hơdôm gơnam pô ngă rai amra dưi lăi pơthâo pơ\ anih anom s^ mdrô hăng hmâo dong hră rơkâo blơi gơnam pioh adơi amai hmâo dong prăk pơhrui glăi kơ drơi pô.

-Rơkâo bơni kơ ih amai H’ Ler kơ tơlơi bơkơtuai anai, rơkâo hơ-ư\] hmưi kơ ih hăng sang ano# amra ]ơkă sa thun phrâo lu tơlơi phă hăng truh kih./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương