Hing ang amăng hrơi: 27/12/2020

 

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ 5 thun ngă tui Tơlơi pơtrun mrô 5 mơng Khul khua apăn bruă pơ ala mơnuih [on sang tơring ]ar kơ bruă djă pioh hăng pơtrut tui gru grua atông c\ing tơring ]ar Dak Lak, bruă djă pioh gru grua anai [ơi Dak Lak hơmâo lu tơlơi dưi ngă rơđah rơđông. Mơng anun, pơgôp ru\ pơdong glăi boh thâo gru grua atông c\ing amăng tơlơi hơdip ană mơnuih ta.

 

Krông Bông le\ tơring glông ngă klă bruă djă pioh hăng pơtrut tui gru grua atông c\ing mơng Dak Lak. Abih bang tơring ]ar ră anai hơmâo rơbêh 400 c\ô mơnuih rơgơi kơhnâo atông c\ing, 44 c\ô mơnuih pơtô atông c\ing; 46 c\ô kơhnâo thâo pơkra djop djuai gông brô|. Hơmâo 24 grup atông c\ing hlăk ai hăng sa grup atông c\ing gưl să glăk mă bruă tu\ yua. Mơng thun 2007 truh ră anai, Krông Bông tu\ mă 18 ring c\ing yua Gơnong bruă boh thâo – gru grua hăng tuai c\uă ngui Dak Lak brơi, pơđ^ tui mrô c\ing mơng tơring glông truh 95 ring c\ing.

 

Bruă atông c\ing hơmâo atông pơ[uh kơ mơnuih [on sang hăng [ing tuai c\uă ngui.

 

Amăng 5 thun rơgao, [ơi tơring glông Krông Bông hơmâo pơphun 12 anih pơtô hrăm atông c\ing kơ hlăk ai [ơi hơdôm boh plơi. Laih dong, rim thun, Anom bruă boh thâo gru grua – Pôr pơhing tơring glông pơphun na nao Jơnum ngui ngor boh thâo atông c\ing hăng atông gong brô| mơng djuai ania pô, tơlơi ngui ngor Plơi ngui ngor – plơi adoh suang, ru\ glăi tơlơi ngă yang mơng djuai ania [iă [ơi anai. Tui hăng ơi Phạm Đình Tấn, Khua Anom gru grua boh thâo – Pôr pơhing tơring glông Krông Bông, hơdôm bruă anai djru djă pioh hăng pơtrut tui gru grua boh thâo hăng lu gru grua hiam mơng djop djuai ania [iă [ơi tơring glông.

“Ră anai tơring glông Krông Bông hơmâo 8 boh să djuai ania [iă le\ rim thun gơmơi pơphun pơtô atông c\ing soh, pơtô kiăng [ing c\ơđai rơgơi hloh dong. Yôm biă `u, rơnuk ơi yă nao hlâo pơtô brơi rơnuk hlăk ai kiăng [ing ta djă pioh hăng pơđ^ tui gru grua atông c\ing amăng plơi pla”.

 

Hrup tui anun mơn, [ơi tơring glông Krông Năng, bruă djă pioh hăng pơtrut đ^ gru grua atông c\ing ăt hơmâo lăng yôm mơn. Abih bang tơring glông ră anai hơmâo 14 grup atông c\ing hăng giăm 500 c\ô kơhnâo atông c\ing. Amăng anun hơmâo 5 c\ô kơhnâo thâo tul c\ing hăng 17 c\ô kơhnâo thâo pơtô atông c\ing. {ơi hơdôm boh plơi pla ră anai do\ hơmâo mơn 158 ring \cing, hơmâo mă yua na nao amăng hrơi ngui ngor prong. Ơi Nguyễn Văn Vỹ, Khua anom wai lăng gru grua – pôr pơhing tơring glông Krông Năng brơi thâo, rơngiao mơng hơdôm anih pơtô atông c\ing yua tơring glông hăng tơring ]ar pơphun, bruă pơtô glăi [ơi hơdôm boh plơi ăt hơmâo pơtô glăi kar hăng ama pơdô| glăi kơ ană, [ing ta pơtô glăi kơ [ing c\ơđai amăng mông jơnum plơi pla.

{ơi tơring glông Krông Năng ră anai hơmâo pơphun 3 anih pơtô hrăm atông c\ing, amăng anun hơmâo anih hrăm pioh kơ [ing aka [u thâo atông djơ\ hlâo dơi mơng 25, 30 hăng rơbêh 30 thun; hnưr mơng 15 truh 20 hăng [ing atông c\ing kram le\ [ing c\ơđai glăk hrăm gưl sa hăng gưl dua, gơmơi pơtô pơmut hro\m amăng tơlơi pơtô amăng sang hră mơtăm. Hơdôm anih hrăm amra hơmâo [ing kơhnâo pơtô brơi lơ\m mơmot. Tơdơi kơ glăi mơng đang hmua le\ [ing pơtô hrăm do\ pơ[ut pơ sang jơnum plơi pla [uôn Wiao A hăng [uôn Ngoan”.

Amai H’Ngoen Niê Kđăm, [ơi [uôn Wiao A, tơring kual Krông Năng, tơring glông Krông Năng ră ruai, mơng hrơi jơnum ngui amăng plơi pla, adơi amai thâo hluh tui gru grua boh thâo, thâo hmư\ lu jua c\ing, tơlơi ayun suang, tơlơi ngă yang. Mơng anun amuaih hăng kiăng djă pioh gru grua hiam mơng djuai ania gơ`u.

“Jing sa c\ô mơnuih hlăk ai, kâo kiăng abih bang rơnuk tơdơi anai hrăm hăng djă pioh tơlơi rơgơi mơng ơi yă ta pioh glăi, pơtrut đ^ hloh dong; [u kơnong [ơi tơring ]ar Dak Lak đôc\ ôh thâo, kâo kiăng abih bang tơring ]ar thâo mơn, kiăng thâo hluh hloh kơ gru grua atông c\ing mơng mơnuih [on sang kual Dap Kơdư lăi hro\m hăng djuai ania Êđê lăi hơjăn”.

 

Jơnum ngui ngor boh thâo atông c\ing djop gưl hơmâo pơphun na nao.

 

Amăng 5 thun ngă tui Tơlơi pơtrun mrô 5 mơng Khul khua apăn bruă pơ ala mơnuih [on sang tơring ]ar Dak Lak kơ bruă pơtrut đ^ gru grua atông c\ing, bruă djă pioh hăng pơtrut tui gru grua anai hơmâo lu tơlơi dưi ngă biă. Tar [ar tơring ]ar hơmâo prăp lui rơbêh 100 ring c\ing hăng eng ao djuai ania [iă kơ hơdôm grup atông c\ing; pơphun 4 anih pơtô bruă atông c\ing hăng pe\ gong brô| djuai ania [iă; 3 anih hrăm tul c\ing kơ [ing kơhnâo. Tui hăng Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, mơng bruă pơtop brơi jing djru hơdôm rơtuh c\ô kơhnâo thâo hăng rơguăt hloh bruă atông c\ing, thâo tul c\ing hăng dưi pơtô atông c\ing kơ pô pơko\n. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân ăt lăi mơn, amăng thun blan pơ anăp, bruă prăp lui dram gơnam kơ hơdôm boh plơi pla kiăng hơmâo djă pioh na nao, bruă pơjing anih atông c\ing kiăng hơmâo ngă na nao laih anun bruă pơtô kơ rơnuk hlăk ai kiăng lăng yôm hloh.

“Pơtă lui hlâo, bruă pơtô glăi tu\ yua hloh le\ pơtô kiăo tui grup. Pơhmutu sa grup hơmâo 7 c\ô c\ơđai hrăm atông c\ing, [ơi sa boh plơi pla ba nao 7 c\ô, pơtô jing sa grup atông c\ing. Laih anun bruă pơtô brơi [ing c\ơđai amra tu\ yua hloh amăng bruă pơtô atông c\ing pơhmu hăng bruă [ing ta pơtô mơng ha c\ô mơng ha c\ô”.

 

Bruă pơtô atông c\ing hơmâo gong gai [on lan lăng yôm.

 

Amăng rơwang thun 2016-2020, tơring ]ar Dak Lak hơmâo brơi 12 klai 700 klăk prăk kiăng ngă tui Tơlơi pơtrun mrô 5 thun 2016 mơng Khul apăn bruă pơ ala mơnuih [on sang tơring ]ar kơ bruă djă pioh hăng pơtrut đ^ gru grua atông c\ing. Mơng mrô prăk anai, lu bruă hơmâo ngă, djru gru grua atông c\ing hơmâo djă pioh, pơtô glăi, pok prong anih atông c\ing hăng pơbưp nao rai, djru pơtrut đ^ klă hloh gru grua boh thâo anai.

 

H’Xíu H’Mốc: C|ih – Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương