Hing ang amăng hrơi: 28/11/2020

VOV4.Jarai-Rơbêh 3 thun tong ten hăng ]ơđai sang hră kual ataih să Ea Mdroh, tơring glông }ư\ Mgar, Dak Lak, nai Mai Văn Chuyền hơmâo pok lu anih pơtô hăng tơlơi pap.

 

Anai le\ anih hrăm pioh kơ ]ơđai sang hră hrăm glăi hơdôm tơlơi hrăm wor rơbit laih, hrăm huăi apah prăk ôh laih anun hơmâo anih pơđok hră djru soh mơ\n, kiăng kơ adơi đeh ]ơđai sang hră hơduah e\p tơlơi thâo mơ\ng hơdôm hơdrôm hră gơ`u khăp kiăng.

 

Na nao r^m ]ơtlam mơmo\t laih huă asơi giong, [ing ]ơđai sang hră [ơi [uôn Ea Mdroh, să Ea Mdroh, tơring glông }ư\ Mgar, Dak Lak djă hơdrôm hră pơar nao pơ anih hrăm tơlơi khăp pap yơh, pioh hrăm tơlơi Angle [udah hrăm glăi tơlơi hrăm wor rơbit laih.

 

Yua mrô ]ơđai sang hră lu đơi, anun yơh pơpha h^ lu anih phara tui hluai tơlơi hrăm. R^m boh anih amra hrăm 2 tlam sa wơ\t hrơi tơjuh laih anun r^m tlam mơmo\t hơmâo dua ]ô nai pơtô djru hrom.

 

Lu ]ơđai sang hră ]ih anăn nao hrăm anih anai [ơi [uôn Ea Mdroh, rup anai mă lơ\m thun 2019 yua kơ nai pô pơtô brơi

 

 

Abih 3 thun rơgao, anih hrăm anai jing anih lu ]ơđai khăp pơtum hrăm hră, tơ`a tơdruă laih anun hrăm tui mơ\ng nai djru brơi soh sel, amăng anih hrăm do\ hơmâo hip dưm hră pơar, hơdrôm hră tơlơi akhan ka] hăng rup, tơlơi akhan đưm brơi pơđok dơ\ kiăng, ruah mă pơđok [udah rơkâo glăi pơđok giong ba glăi pơ anih hơđăp.

 

Adơi H’Surin Niê, do\ pơ Ea Mdroh ră ruai, anih hrăm anai kah hăng sang `u pô mơtam, yua hơmâo lu hơdrôm hră tơlơi akhan, hră hrăm djop mơta.

 

Nao hrăm hăng pơđok hră le\ tơlơi `u hor biă mă, r^m tlam laih glăi mơ\ng sang hră [udah abih mông djru am^ ama glăi pơdơi pơdă.

 

Mông do\ hrăm tơlơi Angle amăng internet [ơi anih hrăm Khăp pap

‘’Dơ\ng mơ\ng hơmâo anih hrăm khăp pap anai kâo mơak biă mă rai pơđok hră. Kâo hor pơđok biă mă le\ hơdrôm hră akhan amăng rup Đoremon hăng lu hơdrôm hră pơko\n.

 

 Kâo hor biă mă hơdrôm hră anun hăng pơđok lu, lu hơdrôm hră akhan djru kơ kâo thâo thăi lu mơ\n’’.

 

Bơ hăng adơi H’Yuna Niê, ăt pơ [uôn Ea Mdroh mơ\n, hrăm anih anai jing anih `u kiăng hrăm glăi pơhơdor glăi tơlơi hrăm aka hơdor djop lơ\m hrăm pơ anih, hơmâo tơlơi pơtô ba mơ\ng nai pơtô djru đô] đa].

 

Kâo dưi hrăm tơlơi Angle amăng internet, mơ\ng anun djru kơ kâo pơhiăp hăng hmư\ arăng pơhiăp tơlơi Angle jai hrơi rơđah hloh.

 

Biă mă `u, hip dưm hơdrôm hră dưm amăng anih, hơmâo lu tơlơi thâo thăi kiăng djru kơ drơi jăn ta thâo hluh amăng bruă hrăm hră pơar.

 

‘’Anih dưm hơdrôm hră anai djru kơ kâo dưi hrăm hăng hơmâo lu hơdrôm hră tơlơi akhan kiăng pơđok mơak biă mă.

 

Anih dưm hơdrôm hră anai [ing adơi đeh anet pơđok tơlơi akhan hăng rup, bơ [ing prong laih le\ pơđok hră pơtô tơlơi thâo ia rơgơi. Nai pơtô pơ]râo brơi pơđok hơdôm hơdrôm hră tu\ yua kơ ta pô’’.

Anih hrăm khăp pap tơdơi kơ hơmâo [ing djru tơlơi khăp pap man pơdong glăi

 

Anih hrăm tơlơi khăp pap mơ\ng nai Mai Văn Chuyền, sang hră gưl dua Ngô Mây, să Ea Mdroh pơdong mơ\ng thun 2018, jai hrơi pok pơhư prong hăng hơmâo lu mơnuih amăng plơi pla hăng gong gai kơnuk kơna dong yua.

 

Blung a le\, anai jing anih pơtô [ơi sang rung [uôn Ea Mdroh. Samơ\, mơ\ng bơyan pơdơi prong phrâo anai, gong gai kơnuk kơna brơi pok anih pơtô gưl muai [uôn Ea Mdroh lui ruh laih, kiăng ngă anih pơtô tơlơi khăp pap.

 

Hơmâo lu mơnuih djru hăng [ing mă bruă khăp pap ăt djru prăk 60 klăk prăk, ming pơkra glăi hăng pơdong [ưh ia, tơdron ngui ngă hăng [êtông, anih rao tơngan, đang bơnga.

 

Rơngiao kơ nai Chuyền, hơmâo dơ\ng 8 ]ô nai đah rơkơi, đah kơmơi, wơ\t hăng [ing glăk do\ pơtô hăng pơdơi abih thun pơtô, nao djru pơtô brơi, [u mă prăk apah pơpă ôh.

 

Ayong Mai Văn Chuyền lăi, rơgao 3 thun pơphun anih pơtô anai, mrô ]ơđai sang hră jai hrơi lu tui, tăp năng hơmâo hrơi truh kơ 120 ]ô ]ih anăn hrăm, hơdră pơtô hrăm lu mơta yơh:

 

‘’Blung a le\ anih hrăm anai jing pơtô glăi tơlơi hrăm hơđăp aka kjăp kah hăng hrăm toán, tiếng việt, ngữ văn.

 

Samơ\ tơdơi anai lơ\m mă bruă lu tui khom bơblih phrâo, pơ]eh hơdră pơtô hrăm kâo [uh pơtô wơ\t tơlơi Angle kah hăng sa boh kăl, khuă pok brơi jơlan phrâo kơ [ing adơi đeh ană amôn pơ anăp adih. Yua kơ anun, kâo pok anih pơtô tơlơi Angle.

 

Pơ anai pơtô dua hơdră, sa le\ brơi [ing nai pơtô tơlơi Mi, tơlơi Angle djru pơtô đa, dua le\ pơtruh hăng anih hrăm pơtô tơlơi Angle pơ Hà Nội, pơtô amăng internet sa wơ\t hrơi tơjuh klâo mông hrăm, hrăm amăng tlam mơmo\t.

 

 Laih hrăm tui anun, [uh [ing ]ơđai thâo ta` biă mă, hơdră pơhiăp tơlơi Mi, lăi glăi tơlơi tơ`a hmar biă mă’’.

 

Tơdơi kơ pok pơhai anih pơtô anai, ba glăi boh tu\ yua truh ră anai, anih pơtô tơlơi khăp pap bang hyu pơ lu să amăng tơring glông }ư\ Mgar kah hăng pơ să Êa Hđing hơmâo anih hrăm ba ]ơđai hrăm tơl plơi pla, [udah hơdră pơtô sang rơgơi [ơi să Quảng Hiệp.

 

Nai Mai Văn Chuyền ]ang rơmang, hơdôm anih hrăm anai dưi bang hyu lu hloh, djru pơtrut pran jua bơblih tơlơi pơmin, tơlơi thâo hluh hơdră hrăm hră laih anun pơtrut pran jua hor pơđok hră kơ ]ơđai sang hră djop gưl, boh nik `u ]ơđai sang hră kual plơi pla tơnap tap.

 

Hăng tơlơi gir run mơ\ng nai Chuyền hơdôm thun rơgao, `u hơmâo tu\ mă hră bơni yôm pơphăn laih dơ\ng `u jing sa amăng 99 ]ô mơnuih, hlăk ai ngă nai pơtô ba gru hlâo amăng dêh ]ar, dưi mă tơlơi bơni nai hlăk ai ngă nai pơtô hur har yua dêh ]ar apah bơni pơphun tal 2, thun 2020, anai le\ anom bruă tơdăm dra mut phung rơnuk Hồ Chí Minh dêh ]ar pơpu\ bơni.

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương