Hing ang amăng hrơi: 18/1/2021

VOV4.Jarai-Tơlơi pơhing mơ\ng Gơnong bruă ia jrao tơring ]ar Dak Lak, amăng tơring ]ar hơmâo tu\ jum mơnuih ruă kian pơtah ]roh mơ\ng să }ư\ Kbang, tơring glông Ea Sup, amăng anun hơmâo sa ]ô ]ơđai gah yu\ sa thun djai. }ơđai đah rơkơi djuai ania Hmông, tơkeng lơ 26/3/2020, do\ pơ [ut 10, să }ư\ Kbang, tơring glông Ea Sup.

Tơ`a hơduah hơdôm sang ano\ ieo gah, je\ sang ano\ mơnuih djai anun, anom bruă ia jrao tơring ]ar Dak Lak ]ih pioh 10 hrơi rơgao hơmâo 16 ]ô mơnuih ruă kian pơtah ]roh lêng kơ hrup pô djai anun soh. Mơnuih ruă kian ]ơđai gah yu\ 3 thun. Anom bruă ia jrao mă aru tơlơi ruă ba pơ]rang kman kiăng thâo tong ten, pruih ia jrao pơdjai kman hăng Cloramin B pioh ngă rơgoh anih hơdip jum dar, ia mơ`um sang juă glai amăng plơi pla, [ơi sang ano\ hơmâo mơnuih ruă kian kiăng pơgang klin ruă kian pơtah ]roh lar hyu.

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương