Hing ang amăng hrơi: 27/6/2020

VOV4.Jarai - Truh abih blan 12/2020, tơring glông Dak R’lấp, tơring c\ar Daknông amra hơmâo dong 4 boh să jing plơi pla phrâo, mơng anun jing tơring glông blung a amăng tơring c\ar Daknông ngă pơgiong tui hơnong pơkă dêh c\ar kơ bruă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Ba truh tơlơi anai le\ tơdơi kơ 10 thun pok pơhai hăng hơmâo tơlơi gum djru mơng djop anom bruă kơđi c\ar, gum tơngan hro\m mơng abih bang mơnuih [on sang.

 

Nao pơ să Dak Sin, tơring glông Dak R’lấp hơdôm hrơi anai amra [uh neh met wa gir kơtir biă mă amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo. {ơi jơlan pơkuh nao rai amăng [ut plơi 3,4 găn nao Jơnum min mơnuih [on sang să, glăk amăng yang hrơi pơ-iă, hơdôm rơtuh c\ô mơnuih hro\m hăng [ing hlăk ai, tơhan wai pơgang amăng plơi pla … nao kor lo\n amăng jơlan brơi dưm kơnar, luk [êtông man pơkra glăi jơlan.

 

 

Tơdơi kơ rơbêh 10 thun pok pơhai bruă man pơdong plơi pla phrâo Dak R’lấp pơplih phrâo laih

 

Ơi Lê Trường Đình, do\ [ơi [ut plơi 3, să Dak Sin, tơring glông Dak R’lấp brơi thâo, tơdơi kơ Kơnuk kơna pok pơhai bruă man pơdong plơi pla phrâo, sang ano\ `u gir run mut hro\m gum pơgôp. Pơyơr rơbêh 1.500 m2 lo\n, hơdôm pluh hrơi djru man pơkra jơlan, `u ăt pơgôp prăk pioh man pơkra hơdôm ring bruă pơko\n dong.

 

Jơnum min mơnuih [on sang să lơ\m pơphun man pơdong plơi pla phrâo, tơdah [ing gơ`u rơkâo gum pơgôp, pơyơr lo\n pioh pơkra jơlan sang ano\ gơmơi lêng kơ pơgôp soh.

 

Hơdôm prăk pơgôp mơng 5-10 klăk prăk pioh man pơkra hơdôm ring bruă, sang ano\ gơmơi lêng kơ prap lui ba nao pơgôp hro\m soh. Prăk pơgôp anai pioh man pơkra jơlan, pơkra ming sang hră hăng hơdôm ring bruă pơko\n yua anun neh met wa lêng kơ gum pơgôp hro\m soh.

 

Dak Sin le\ sa amăng 4 boh să do\ glăi amăng tơring glông Dak R’lấp glăk ngă pơgiong tui hơnong pơkă amăng man pơdong plơi pla phrâo thun 2020.

 

 

Hơbô| bruă pla phun kyâo boh troh [ơi Dak R’lấp dưi pơhrui glăi hơdôm rơtuh klăk prăk r^m thun

 

Ơi Đỗ Ích Chiến – Kơ-iăng khua jơnum min mơnuih [on sang să Dak Sin brơi thâo, mơng hrơi pok pơhai truh ră anai, să hơmâo jak iâu gum pơgôp hơdôm pluh klai prăk mơng sang bruă prăk laih dong prăk gum pơgôp mơng mơnuih [on sang dong kiăng man pơkra jơlan glông, sang hră, sang jơnum amăng plơi pla, sang s^ mơdrô ….

 

Ră anai să hơmâo ngă pơgiong 11/19 tui hơnong pơkă. Hơdôm hơnong pơkă anun le\: wai pơgang ayuh hyiăng rơhuông adai, man pơkra anih anom, pơgang rơnuk rơnua, djă pioh gru grua, djru mơnuih [un rin … amra pơgiong amăng quí II/2020 anai.

 

Kơnong hơdôm hơnong pơkă man pơkra jơlan glông, dơnao pơko\ng ia, sang do\ amra gir run ngă pơgiong truh rơnuc\ thun 2020.

 

Ơi Đỗ Ích Chiến brơi thâo, tơlơi ngă tơnap tap hloh le\ ngă pơgiong hơdôm hơnong pơkă man pơkra jơlan glông, dơnao pơko\ng ia, sang do\ yua kơ kiăng lu prăk tuh pơ alin biă mă.

 

Samơ\, Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông hơmâo laih hơdră djru brơi să giăm 27 klai prăk dong, mơnuih [on sang gum pơgôp 2 klai 200 klăk prăk, c\ang rơmang hơdôm hơnong pơkă do\ glăi amra pơgiong djơ\ hăng hrơi blan pơkă.

 

Sit biă `u hơmâo laih ako\ bruă tong ten kiăng ngă pơgiong r^m hơnong pơkă. {ing gơmơi do\ gun rơnoh prăk tuh pơ alin mơng gơnong glông, hăng tơdah dưi pơsir h^ [ing gơmơi amra ngă pơgiong hơdôm hơnong pơkă kiăng yua lu prăk anai.

 

Ping gah, gong gai hăng mơnuih [on sang gir run biă mă kiăng ngă hiưm pă pơtrut ta` truh rơnuc\ thun 2020 anai amra ngă pơgiong tui hơnong pơkă plơi pla phrâo.

 

Tơlơi yôm amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo [ơi tơring glông Dak R’lấp le\ tơlơi gum hro\m mơng djop anom bruă kơđi c\ar, gum tơngan hro\m mơng abih bang mơnuih [on sang.

 

Mơng tơlơi jak iâu gum pơgôp anai, lu ring bruă man pơdong plơi pla phrâo amăng tơring glông dưi ngă giong laih. Să Dak Wer le\ sa amăng hơdôm anih pơhmutu nao kơ bruă jak iâu gum pơgôp mơng abih bang mơnuih gum tơngan hro\m man pơdong plơi pla phrâo [ơi tơring c\ar Dak R’lấp.

 

 

Rông mơnu\ prưh amăng hmua [ơi tơring glông Dak R’lấp dưi pơhrui hơdôm pluh klăk prăk r^m blan

 

Kơ tơlơi găn rơgao amăng bruă pơtrut pơsur mơnuih [on sang, yă Lý Hải Uyên – Khua Khul mơnuih mă bruă să Dak Wer brơi thâo: Djop gơnong bruă, khul grup hơmâo pơtrut kơtang bruă pơtô pơblang kiăng mơnuih [on sang thâo rơđah boh tơhnal, tơlơi yôm hăng tơlơi gơgrong mơng [ing gơ`u amăng jơlan hơdră anai.

 

Mơng anun, mơnuih [on sang thâo hluh tơlơi dưi mơng jơlan hơdră laih anun mut hro\m, yua anun să dưi ngă pơgiong tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo amăng rơnuc\ thun 2019 hăng glăk hrưn đ^ pơjing să plơi pla tui gru phrâo amăng tơring glông.

 

Lơ\m man pơdong plơi pla phrâo, Dak Wer hơmâo jak iâu gum pơgôp rơbêh 70 klai prăk, amăng anun mơnuih [on sang pơgôp 8 klai 500 klăk prăk. Lơ\m [ing gơmơi jak iâu gum pơgôp hơmâo mơnuih [on sang dong yua biă mă.

 

Hro\m hăng bruă pơyơr lo\n, djru mă bruă, pơgôp prăk kak djop gưl ăt pok pơhai bruă pơplông bơwih [ong huă hăng hơmâo neh met wa hur har pran jua ngă tui, thun anai pơhrui lu [iă thun hlâo. Mơng anun dưi lar hyu djop anih. Dak Wer ăt hơmâo tơring glông ruah le\ să hrưn đ^ ba gru phrâo’’.

 

Dak R’lấp le\ tơring glông hơmâo Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Daknông ruah le\ tơring glông ba jơlan hlâo amăng tơring c\ar amăng man pơdong plơi pla phrâo.

 

Rơbêh 10 thun laih rơgao, Dak R’lấp hơmâo jak iâu gum pơgôp 3.700 klai prăk man pơdong plơi pla phrâo; amăng anun, rơnoh prăk mơng ngăn drăp kơnuk kơna le\ 2.300 klai prăk, prăk yua mơnuih [on sang gum pơgôp giăm 1.400 klai prăk.

 

Rơnoh prăk anai hơmâo tuh pơ alin man pơkra lu ring bruă anun le\: Tơdrông, jơlan glông amăng plơi pla, apui lơtrik, hơdôm ring bruă djru mơnuih mơnam hăng tuh pơ alin bơwih [ong s^ mơdrô.

 

 

Bruă pla boh kruăi hre\ [ơi să Dak Sin, tơring glông Dak R’lấp dưi pơhrui glăi lu

 

Truh ră anai, sa boh tơring kual hăng 10 boh să amăng tơring glông hơmâo abih laih apui lơtrik, jơlan găn nao rai hiam hruah, djru pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam amăng tơring glông.

 

Tui hăng ơi Phan Nhật Thanh – Khua Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Dak R’lấp, mơng hrơi pơphun bruă man pơdong plơi pla phrâo, amăng tơring glông hơmâo lu hơbô| bruă pơđ^ kyar bơwih [ong huă dưi pơhrui glăi lu prăk anun le\: pla kơsu, kơphê, tiu, phun kyâo boh troh; laih dong rông rơmô djet ia tơsâo, rông un, mơnu\, bê…

 

Mơng prăk pơhrui r^m ako\ mơnuih mơng 26-27 klăk prăk/mơnuih/thun amăng thun 2010, truh ră anai, đ^ 45 klăk prăk/mơnuih/thun. Yua anun, mrô sang ano\ [un rin amăng tơring glông hro\ mơng 22% amăng thun 2010 trun do\ pơ gu\ 5% amăng rơnuc\ thun hlâo anun.

 

Ơi Phan Nhật Thanh brơi thâo: Mơng ngăn drăp Kơnuk kơna, gum tơngan hro\m mơng abih bang mơnuih [on sang, bruă mă yua ngăn drăp lăp djơ\ him lăng amra ngă kơ Dak R’lấp dưi ngă pơgiong tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo amăng rơnuc\ thun anai.

 

Truh ră anai hơmâo laih 8/10 boh să hăng sa boh tơring kual amăng tơring glông Dak R’lấp dưi ngă tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Ră anai do\ dua boh să le\ Hưng Bình hăng Dak Sin glăk [ơ[rư\ ngă pơgiong amăng tong krah thun 2020. Bơ hơdôm să do\ glăi amra pơ[ut ngăn drăp kiăng gir run pơgiong amăng quý III [udah IV amăng thun anai.

 

Mơng anun amra jing le\ tơring glông blung a amăng tơring c\ar Daknông dưi ngă pơgiong tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo, hăng amra ngă pơgiong hră pơ-ar rơkâo sem lăng mơng tơring c\ar amăng quý I/2021 kiăng kơ tơring c\ar tu\ yap. 

 

Yua kơ hơmâo tơlơi gum hro\m mơng djop anom bruă kơđi c\ar, laih dong tơlơi dong yua mơng mơnuih [on sang, Dak R’lấp amra jing tơring glông blung a amăng tơring c\ar Daknông dưi ngă pơgiong tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo amăng rơnuc\ thun 2020.

 

C|ang rơmang anai le\ ano\ pơtrut pơsur kiăng kơ dưi lar hyu kơtang amăng djop [on lan pơko\n amăng tơring c\ar Daknông hăng pơsur kơtang dong bruă ngă tui jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar amăng man pơdong plơi pla phrâo.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: