Hing ang amăng hrơi: 11/4/2020

 

VOV4.Jarai-{ơi anăp kơ tơlơi pơhing klin Covid 19 tơnap tap, amăng blan pioh kơ hlăk ai thun anai, djop anom bruă khul hlăk ai mut phung, Khul hlăk ai đơ đam tơring ]ar Daklak hơmâo ]ih pơkra hơdră mă bruă, tơlơi mă bruă kiăng hơmâo lu bruă mă tu\ yua hloh. Mơ\ng anun, djru hrom hlăk ai djop plơi pla gum tơngan hrom mă bruă pơgang klin kheng.

 

Dơ\ng mơ\ng ako\ blan 3, Khul hlăk ai să }uôr Dăng, tơring glông }ư\ Mgar, tơring ]ar Daklak hơmâo ako\ pơjing grup tơdăm dra kơsung nao pơ anăp, hơmâo 15 ]ô tơdăm dra mut phung.

 

Grup anai, ngă hrom hăng lu anom bruă pơko\n [ơi plơi pla, hyu tơl djop sang ano\ djuai ania Êđê pioh pơtô pơblang kơ bruă pơhlôm, pơgang klin kheng prong lar hyu. Jak iâu, pơtô brơi mơnuih [on sang rao tơngan re se kiăng pơgang klin, rao tơngan hăng ia ]ơ[u, rơnăk drơi jăn hơdjă rơgoh, [u dưi do\ pơtum lu mơnuih ôh laih anun truă akhăn gôm [o# sit tơbiă pơ rơngiao.

 

Hơdôm rup mă bruă amăng blan pioh kơ hlăk ai tơring ]ar Daklak hơmâo ngă tui bruă pơ]lah mơnuih mơnam hơdôm hrơi rơgao

 

 

Amai H’Mươn Êban, Khua git gai tơdăm dra mut phung să }uôr Dăng, tơring glông }ư\ Mgar brơi thâo, bruă mă mơ\ng khul hlăk ai kơsung nao pơ anăp le\, hơmâo tơlơi dong yua hrom mơ\ng mơnuih [on sang:

 

‘’Tơdơi kơ dưi ako\ pơjing grup tơdăm dra hlăk ai kơsung nao, djru pơtô pơblang kơ mơnuih  [on sang djop sang ano\ amăng plơi pla, kiăng mơnuih [on sang thâo hluh tong ten hăng thâo hơdră pơhlôm, pơgang klin, anăm lui klin [ă truh amăng plơi pla.

 

{ing gơmơi hyu pơtô pơblang 4 wơ\t laih, ngă hrom djop khul tơdăm dra hlăk ai, khua git gai hlăk ai amăng plơi laih anun khua plơi, kơ-iăng khua plơi gơ`u djru hrom hur har biă mă hyu pơtô pơblang kơ mơnuih [on sang amăng plơi pla’’.

 

{ơi tơring glông Krông Ana, khul tơdăm dra mut phung ngă hrom Khul sang bruă ia jrao kyâo bơrơkal mriah, pơphun Hrơi jơnum tơdăm dra pơyơr drah tơlơi khăp pap rơnu] blan 3 rơgao, hlâo kơ hơmâo Hră pơ]râo mrô 15 mơ\ng Khua dêh ]ar.

 

 

 

 

Hăng hră pơtrun hiăp ‘’Pơhlôm pơgang Covid, anăm wor rơbit ôh nao brơi drah’’, hrơi jơnum anai hơmâo pơhrui glăi 254 anung drah, djru kơ bruă pơjrao lu mơnuih duăm kraih dưi hơdip.

 

Ayong Nguyễn Duy Hoàng, Khua git gai hlăk ai mut phung tơring glông Krông Ana brơi thâo, pơtrut kơtang bruă mă pơyơr drah tơlơi khăp pap mơ\ng hlăk ai, lu tơdăm dra ngă tui khut khăt mơtam tơlơi pơtrun amăng bruă pơhlôm pơgang klin.

 

‘’Amăng tal pơhlôm pơgang klin Covid 19, hlăk ai djop djuai ania tơring glông hơmâo kơtưn hyu pơtô pơblang brơi pơyơr drah tơlơi khăp pap, djru pơjrao kơ mơnuih duăm kraih, kiăng mơnuih [on sang ngă hrom amăng dêh ]ar ta pơgăn klin kheng anăm brơi [ă hyu.

 

Khul khua mua git gai ăt kah hăng anom bruă hlăk ai mut phung tơring glông, Khul sang ia jrao kyâo bơrơkal mriah tơring glông ngă tui tơlơi pơtô pơtrut pơgăn klin kheng.

 

 Gah anăp lan sang bruă hlăk ai mut phung tơring glông mơtam, dưm anih rao tơngan hăng pơtô brơi bruă rao tơngan.

 

Mơnuih [on sang nao pơ anai arăng pơkă lăng drơi jăn, ngă tui djơ\ tơlơi pơtrun mơ\ng sang bruă ia jrao, djru pơhlôm pơgang tong ten tơlơi suaih pral kơ ană plơi laih anun [ing nao pơyơr drah’’.

 

{ơi anăp kơ tơlơi tơnap klin kheng Covid 19 lar hyu, djop sang bruă, khul grup tơdăm dra mut phung tơring ]ar Daklak, hơmâo pơkra hơdră mă bruă, tơlơi pơphun bruă mă amăng Blan pioh kơ hlăk ai brơi djơ\ hăng tơlơi gêh gal amăng tơring ]ar.

 

 

Đơ đam tơring ]ar hơmâo djă hnong bruă mă 222 grup glăk ai pơyơr pran jua mă bruă bong glăi hăng klin Covid 19. Hơdôm grup anai hyu pơpha hră pơar ]ih pơblang pơtô brơi bruă pơgang klin; pơtă pơtăn mơnuih [on sang truă akhăn gôm [o# djơ\ hơdră, rơnăk drơi jăn, anih hơdip jum dar.

 

 

Anai le\ ăt jing [ing ngă bruă djru wơ\t gah bruă ia jrao hyu pruih ia jrao pơdjai kman amăng sang hră, kual pơtum amăng plơi pla, anih jơnum plơi, djru mơnuih [on sang pơhaih anăn pô amăng bruă ia jrao mơ-it amăng plang internet.

 

Hrom hăng anun, djop gưl anom bruă hlăk ai hơmâo pok pơhai lu ring bruă, hơdră bruă yua hlăk ai glăm ngă ăt hơmâo ba glăi boh tu\ yua mơ\n. Amai Nguyễn Thị Thủy Tiên, Khua git gai hlăk ai mut phung gah Khul wai lăng anom bruă bơwih [ong s^ mơdrô, hlăk ai mut phung sang dăng kông tơring ]ar Daklak brơi thâo:

 

‘’Gah hlăk ai anom bruă sang dăng kông gum tơngan hrom pơgăn klin Covid [ơi sang bruă mơtam laih anun ruah mă [uôn Mdu\k phường Ea Tam pioh nao [ơk ia rao tơngan hăng [ơk akhăn gôm [o# laih anun pơtô pơblang kơ abih bang mơnuih hơmâo hơdră pơhlôm, pơgang klin djơ\ hơdră, brơi rao tơngan hăng ia ]ơ[u pơgang klin tu\ yua hloh’’.

 

Tui hăng anom bruă hlăk ai mut phung tơring ]ar Daklak, amăng blan 3 laih rơgao, bong glăi hăng tơlơi pơhing tơnap tap klin Covid 19 ngă, hrom hăng hyu pơtô pơblang kơ mơnuih [on sang, djop gưl anom bruă gah hlăk ai mut phung hơmâo hyu pơpha hră ]ih pơblang pơtô ber lăi nao kơ klin kheng; rơbêh 60 rơbâo blah akhăn gôm [o# brơi soh đô]; 1.500 lit ia jrao rao tơngan, 4 rơbâo gêt ]ai pơdjai kman brơi kơ 7 rơbâo ]ô mơnuih [on sang.

 

Đơ đam tơring ]ar hơmâo ngă bruă 667 boh ring bruă, jao kơ hlăk ai pô mă bruă, abih tih rơnoh prăk le\ 6 klai. {uh rơđah kah: man pơdong 17 boh anih pioh kơ ]ơđai ngui ngor; jao 100 anung prăk hrăm hră kơ ]ơđai sang hră djop gưl hăng ]ơđai gưl prong sang ano\ [un rin, gir run hrăm hră; [ơk 128 mơta gơnam djru kơ sang ano\ hơmâo anăn gum kơnuk kơna, am^ Việt Nam sông kơtang; djru 6 anung prăk pơphun bruă mă bơwih [ong s^ mơdrô….laih dơ\ng pơphun pơyơr drah tơlơi khăp pap hơmâo pơhrui glăi giăm 1.300 anung drah.

 

Amai H’Giang Niê, Khua git gai hlăk ai tơdăm dra mut phung tơring ]ar Daklak brơi thâo:

 

‘’Rơgao sa blan pok pơhai ngă tui hơdôm tơlơi pơtrun lêng kơ ngă djop soh. Amăng tal pơphun bruă mă blan pioh kơ hlăk ai tơdăm dra le\, hơmâo pơtrut bruă mă thâo pơ]eh phrâo pơtô pơblang pơhlôm pơgang klin Covid 19.

 

Laih anun djop gưl anom bruă hlăk ai mut phung [ơi tơring glông ngă hrom lu sang hră gưl prong, [uh rơđah sang hră gưl prong {uôn Ma Thuôt, ngă hrom pơkra ia rao tơngan pioh [ơk kơ mơnuih [on sang pơ kual ataih’’.

 

Blan pioh kơ hlăk ai thun 2020 tơring ]ar Daklak [u pơphun ik ăk ôh, ako\n pơtum lu mơnuih lơi pơkă hăng lu thun hlâo kơ anai.

 

Khă tui anun, hơdôm bruă mă mơ\ng tơring ]ar pơtrun dưi pok pơhai ngă tui truh pơ djop plơi pla, hơmâo pơdah tong ten tơlơi kơsung nao pơ anăp, pơyơr pran jau, djru hrom pran jua hlăk ai amăng bruă gum tơngan pơgăn klin kheng duăm ruă yua kman Covid 19 ngă.

Nay Jek: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: