Hing ang amăng hrơi: 21/9/2020

VOV4.Jarai - Khul hlăk ai tơring c\ar Daklak phrâo pơphun Jơnum lăng glăi hơdră bruă pơđ^ kyar hlăk ai, rơwang thun 2011-2020. Amăng 10 thun laih rơgao tơring c\ar Daklak hơmâo pơphun ngă bruă hăng lu jơlan hơdră, ako\ bruă pok pơhai djop anih amăng djop gưl Khul grup hlăk ai amăng tơring c\ar.

 

Tơring c\ar hơmâo pok giăm 400 anih pơtô hrăm kơ bruă hlăk ai brơi [ing apăn bruă [ơi [on lan; pơphun hơdôm rơtuh wo\t hyu pơtô pơblang, e\p brơi bruă mă brơi [ing hlăk ai.

 

Pơtrut bruă djru brơi [ing c\ơđai sang hră tơnap tap, đơ đam tơring c\ar hơmâo jao 16.450 anung prăk djru c\ơđai hrăm hră, [ơk 3.000 boh rơdêh tang wang brơi c\ơđai sang ano\ [un rin, djru 8.000 c\ô c\ơđai hrăm gưl prong dưi c\an prăk.

 

Mơng hơdôm ako\ bruă “Djru hlăk ai lui h^ djup ho\t ma túy pơwo\t glăi hơdip amăng plơi pla”, hơdôm anom bruă hơmâo djru hăng pơtô pơblang kiăng pơwo\t glăi hơdip him klă brơi 1.500 c\ô hlăk ai.

 

R^m thun, hơdôm anom bruă hơmâo pơtrut rơbêh 90% mrô hlăk ai mut hro\m pơjing tơlơi hơdip hiam klă amăng plơi pla; hơmâo rơbêh 70% Khul grup hlăk ai amăng plơi pla gum hro\m pơphun hơdôm jơlan hơdră pơtô brơi boh thâo phrâo, hơbô| bruă tu\ yua brơi hlăk ai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương