Hing ang amăng hrơi: 25/9/2020

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 24/9, [ơi Sang bruă djă pioh gơnam gru Daklak, Gơnong bruă Gru grua Boh thâo Pơrơguăt drơi hăng Tuai ]uă ngui tơring ]ar ngă hrom Anom djă pioh gru đưm Hồ Chí Minh [ơi anom Khua mir sir pơphun pơdă rup mơ\ng Hồ Chí Minh-Tơlơi hơdip hăng bruă mă.

{ing khua mua nao e\p lăng tal pơdă rup mơ\ng Hồ Chí Minh, Daklak pơdă

 

Pơphun dơ\ng mơ\ng ră anai truh abih blan 12/2020, ba pơdă 268 pok rup, hră pơar lăi nao 6 mơta bruă, kơ tơlơi hơdip mơda, bruă mă mơ\ng Wa Hồ hăng bruă mă mơ\ng djop djuai ania tơring ]ar Daklak, amăng bruă hrăm hăng hla tui gru hiam mơ\ng Wa.

 

Tal pơdă rup anai, ơi Bùi Văn Cường, Khua git gai Ping gah tơring ]ar Daklak lăi le\, anai jing bruă mă hok mơak ]ơkă Jơnum ruah khua ping gah tơring ]ar tal 17.

 

Mơ\ng anun, pơtrut tui bruă hrăm hăng hla tui kơnuih hiam pran jua klă Wa Hồ pioh kơ abih bang mơnuih apăn bruă, khua mua, mơnuih [on sang tơring ]ar Daklak amra hrăm tui, jai hrơi tu\ yua sit nik.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương