Hing ang amăng hrơi: 18/1/2021

VOV4.Jarai - Tom brơi lơ 17/1, Washington D.C hơmâo guang dar. Khua mua wai lăng tơlơi phiăn dêh ]ar Mi ăt prăp lui mơn bruă pơgang arăng rơbat [ơi jơlan ngă rung răng dong yua kơ Khua mir sir ơi Donald Trump [ơi abih bang 50 boh ala ]ar amăng rơnuc\ rơwang hrơi tơjuh anai kah hăng pơdong pơnăng war, prăp lui hơdôm rơbâo c\ô tơhan pơgang lo\n ia nao wai lăng hu\i hơmâo tơlơi taih amang, ngă lơgreo [ơi {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tui hăng lom lơ 6/1. Anom bruă hơduah e\p kơđi dêh ]ar Mi (FBI) pơhu\i hlâo kơ hơdôm anom bruă tơhan pôlih kơ bruă ngă lơgreo [ơi hơdôm [irô khua pơ ala mơnuih [on sang djop ala ]ar, pơphun mơng lơ 16/1 truh hrơi sit nik đ^ ngă khua lơ 20/1 mơng Khua mir sir phrâo ơi Joe Biden. Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania hăng Washington do\ng amăng anăn hơdôm ala ]ar hơmâo ba nao tơhan wai lăng. Ala ]ar Texas krư\ laih sang bruă khua pơ ala mơnuih [on sang truh kơ hrơi Khua mir sir phrâo đ^ ngă khua.

Siu H’ Mai: Pô pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương