Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

VOV4.Jarai - Tlam tom brơi lơ 22/9, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam ơi Trần Thanh Mẫn git gai mông jơnum prăp lui kơ Jơlan hơdră “Abih bang dêh ]ar ta gum tơngan djru mơnuih rin” thun 2020. Pơhiăp [ơi mông jơnum, ơi Trần Thanh Mẫn lăi: Anai le\ sa amăng hơdôm bruă ngă yôm, sit nik anăp nao ngă lơphet 90 thun Hrơi pioh kơ Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam, ngă tui bruă bơkơtưn “Dêh ]ar gum tơngan djru mơnuih rin – {u dưi pioh lui pô hlơi gah tlôn ôh” yua Khua dêh ]ar ta pơphun.

 

Prăk hơmâo mơng jơlan hơdră anai amra pioh djru kơ mơnuih rin rơpa, mơnuih [on sang rin [ơi guai lo\n ia, hơdôm boh tơring ]ar bưp tơlơi truh lo\n adai ngă amăng thun 2019-2020. Jơlan hơdră amra hơmâo pôr pơhing pơdah rup [ơi anăp [ơi glông pôr pơhing Gong phun jua pơhiăp Việt Nam hăng Gong phun pơdah rup Việt Nam lơ\m 8 mông mơmot lơ 17 blan 10 thun 2020.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương