Hing ang amăng hrơi: 20/12/2020

VOV4.Jarai - {ơi să Ka Đơn, tơring glông Đơn Dương, tơring ]ar Lâm Đồng, hơmâo anih dưm gru grua boh thâo mơng djuai ania Chu Ru. Anih anai hơmâo pioh lu gơnam đưm jê| giăm hăng tơlơi hơdip mơng djuai ania Chu Ru kah hăng: gong brô|, thong rơbok, eng ao, gơnam ngă yang. Mơng anun djru ru\ pơdong glăi bruă pơkra gơnam đưm mơng djuai ania Chu Ru.

 

Anih pơdă gơnam djă gru djuai ania Chu Ru do\ [ơi să Ka Đơn, tơring glông Đơn Dương, tơring ]ar Lâm Đồng, yua ơi Trần Quốc Hưng Long pơphun ngă mơng thun 2015. Anih anai prong năng ai `u 200 m2, kăng pơpha jing lu anih đơ anet. Rim anih pơdă sa gơnam [udah lu gơnam jê| giăm hăng tơlơi hơdip kah hăng: ac\ong c\oh, thong rơbok, gong brô|, eng ao, gơnam ngă yang rơbang…

 

Anih pơdă gơnam gru grua djuai ania Chu Ru [ơi Ka Đơn

 

 

Abih bang gơnam anai hơmâo c\ih pơblang tơlơi Yuan hăng tơlơi Chu Ru. Ơi Trần Quốc Hưng Long le\ Ama wai lăng Sang jơnum Ka Đơn brơi thâo tui anai: Thun 2014, lơ\m pre c\i pơdong Sang jơnum Ka Đơn, lăng amăng anih pioh gơnam hơđăp hơmâo lu biă gơnam yua amăng sang ano\, tom hăng gơnam yua amăng bruă ngă yang mơng djuai ania Chu Ru, yua hnun brơi man pơkra glăi phrâo anih anai pioh ngă anih pơdă gơnam kiăng lăng lui.

 

Pơdah pran jua pơpu\ kơ pô pơkra rai gơnam đưm, pơpu\ kơ mơnuih [on sang, Anih pơdă gơnam djă gru djuai ania Chu Ru hơmâo ơi Trần Quốc Hưng Long pơkra mă amu` đôc\, lăng jê| giăm hăng tơlơi hơdip djuai ania Chu Ru. {ơi anih pơdă gơnam ngă hmua, hơdôm mơta gơnam anai brơi mơnuih lăng [uh kual lo\n hiam, anih đưm djuai ania Chu Ru ruah ngă anih hơdip, hro\m hăng tơlơi hơdip mơng mơnuih [on sang [ơi anai.

 

Mơng gơnam hơmâo pơdă brơi [uh, mơnuih djuai ania Chu Ru hlâo adih pla pơdai mơn, pla djop djuai phun kar hăng kơtor, hơbơi pơtơi, ăt thâo hyu đom bua lua pơnah mơn, hyu mă akan ngă a`ăm [ong. Tơlơi hơdip tui anun, jing pơjing rai bruă pơko\n dong kah hăng thâo mơ`am mrai, mơ`am rơ-i c\ơ-ua, thâo man gô| lo\n, thâo tia tơ[a`…

 

{ơi anih pơdă c\ing, [ing nao lăng kar hăng pơmut pran amăng jua c\ing mơtăm yơh, hro\m hăng lu gong brô| pơko\n dong hơmâo pơkra mơng gơnam yang pơjing hơđăp amăng glai klô. Anih pơdă c\eh tơpai, lu c\eh anet prong phara kar hăng ră ruai tom pô nao lăng thâo ano\ jơman mơng tơpai c\eh. Anih pơdă prưng tơlơi ngă yang hơmâo lu gơnam biă, hơmâo gơnam ngă yang hmua hăng gơnam ngă yang kơ ană mơnuih ta, mơng phrâo tơkeng truh kơ nao pơ dêh atâu.

 

Rơngiao kơ anun, Anih pơdă gơnam djă gru djuai ania Chu Ru ăt pơdă mơn sang glông, ăt kah hăng pơdă gơnam pơkra hăng tơngan, a`u\ buai, wơ\t hăng gơnam arăng pơmin rơngiă abih laih kah hăng rơsung to\p pơdai, rơsi kơn^, gai tơkông gơnam, gơnam pioh phai yang…jing pơjing rai gru grua kơđo\m gru djuai ania Chu Ru.

 

{ơi să Ka Đơn, tơring glông Đơn Dương, tơring ]ar Lâm Đồng ră anai ăt do\ djă pioh mơn bruă pơkra gơnam đưm mơng djuai ania Chu Ru kah hăng: Man gô| lo\n, pơkra rơbưn ia kông, mơ`am mrai kiăng e\p jơlan ru\ pơdong glăi, gum hro\m e\p anih ba s^ gô| jơlu\ mo\ng lo\n, rơbưn ia kông, rơ-i c\ơ-ua. Amăng lan sang sang jơnum Ka Đơn hơmâo anih pơdă, pơ[uh hăng s^ gơnam pơkra mă hăng tơngan mơng djuai ania Chu Ru.

 

Kơhnâo Ma Li le\ pô lăi pơthâo gơnam [ơi anih pơdă brơi thâo: Mơng đưm hlâo, jơlu\ mo\ng man hăng lo\n mơng djuai ania Chu Ru hmư\ hing biă mă, hơmâo mă yua [ơi djop anih amăng mơnuih [on sang Chu Ru, K’Ho, Yuan…Samơ\, tơlơi hơdip jai hrơi phara, hơmâo [iă đôc\ mơnuih Chu Ru dưi pơkra hăng mă yua jơlu\ mo\ng man hăng lo\n. Bruă man gô| amo\, jơlu\ mo\ng anai jai hrơi rơngiă tui. Ră anai, bruă man gô| amo\ lo\n mơng djuai ania Chu Ru glăk hơmâo pơjing glăi.

 

 Tui hăng kơhnâo Ma Li, hơdôm gơnam man mơng lo\n mơng djuai ania Chu Ru ră anai lu biă, man hiam mơn, hơmâo yua amăng lu bruă. Hơdôm gơnam man mơng lo\n dưi pioh amăng sang apui, hơmâo dưm [ơi kơ[ang huă asơi, anih ngă yang, đa le\ pơhrup kiăng hiam amăng sang ano\, [ơi lan sang dong...

 

Mơnuih rơgơi kơhnâo Ma Li lăi nao tơlơi yôm phara mơng gơnam man hăng lo\n mơng djuai ania Chu Ru


Ơi Phùng Quốc Minh, Khua anom bruă gru grua boh thâo hăng pôr pơhing tơring glông Đơn Dương, tơring ]ar Lâm Đồng brơi thâo: Tơlơi ngă gơnam man mơng lo\n djuai ania Chu Ru jing phara le\ yua lo\n [ơi plơi K’răng Gọ, să Ka Đơn hăng bruă man [u kiăng kơ [ang pơdar, arăng man pơdar hăng tơngan đôc\. Tui anun, bruă pơkra rơbưn ia kông hăng mơ`am rơ-i c\ơ-ua mơng djuai ania Chu Ru ăt phara mơn, kơđo\m gru djuai ania Chu Ru mơtăm yơh.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương