Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

VOV4.Jarai - Khua dêh ]ar Đức yă Angela Merkel pơsur khua mua Khul pơlir hơbit kual Mi Kô| (EU) ta` pơsit brơi keh prăk pioh ru\ pơdong glăi tơlơi bơwih [ong tơdơi klin Covid-19.

 

Tui hăng tơlơi rơkâo mơng Jơnum min kual Mi Kô|, mrô prăk amăng khul le\ EU amra pơdong keh prăk hơmâo nua 750 klai euro djru kơ hơdôm dêh ]ar ding kơna tơnap tap yua klin ngă, amăng anun lu biă mă le\ djru brơi đôc\, mrô do\ glăi le\ brơi c\an.

 

Hơdră djru hăng prăk djru hiư\m pă aka [u pơsit ha amăng ple\ ôh, samơ\ sa, dua boh dêh ]ar pơ Bắc Âu hăng Tây Âu hơngah bruă brơi prăk kơ hơdôm boh dêh ]ar [ơi Nam Âu kah hăng Italia hăng Espa`ol.

Siu H’ Mai: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: