Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 20/1, Anom bruă git gai tơhan pơgang guai Gia Lai pơphun bưp [ing tha plơi, mơnuih arăng đăo gơnang [ơi hơdôm boh să [ơi guai lo\n ia tơring ]ar Gia Lai amăng bơyan bơnga Tân Sửu 2021. Amăng hrơi mông mơ-ak mơ-ai pơđao pran jua, Anom bruă git gai tơhan pơgang guai tơring ]ar hơmâo lăi tum tec\ hơdôm tơlơi dưi ngă amăng bruă Pơgang lo\n ia ăt kah hăng tơlơi gum djru mơng [ing tha plơi, mơnuih arăng đăo gơnang hăng ană plơi pla do\ [ơi guai lo\n ia.

Biă `u, 49 c\ô tha plơi, mơnuih arăng đăo gơnang ba gru hlâo hơmâo lu tơlơi gum pơgôp jak iâu mơnuih [on sang gum wai lăng jơlan guai, go\ng guai, ako\ pơjing jơlan guai rơnuk rơnua, yâo mơ-ak, ngă hro\m đ^ kyar hro\m, djơ\ hăng tơlơi pơpu\ pô nao hlâo ba ako\ mơng hơdôm boh plơi pla. Pơ ala kơ khua mua tơring ]ar, Khua git gai Ping gah tơring ]ar Gia Lai ơi Hồ Văn Niên hơ-ơc\ hmưi kơ [ing tha plơi laih anun c\ang rơmang [ing tha plơi, mơnuih arăng đăo gơnang mơng hơdôm boh să [ơi guai lo\n ia ngă bruă gir hloh dong, gum wai pơgang lo\n ia, rơnuk rơnua [ơi guai lo\n ia dêh ]ar.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương