Hing ang amăng hrơi: 15/10/2020

VOV4.Jarai - Ngă tui Ako# bruă “Djru đah kơmơi pơphun bruă mă” rơwang bruă 2018-2020, hơdôm gưl Khul đah kơmơi amăng tơring ]ar Gialai hmâo laih lu bôh tơhnal lăp djă pioh.

 

Kiăo tui anun, 3 thun rơgao, hơdôm gưl Khul pơlir hơbit đah kơmơi [ơi tơring ]ar Gialai hmâo gum hrom laih hăng Sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam, Khul đah kơmơi bơwih [ong tơring ]ar djru 16 klai prăk kơ rơbêh kơ 300 mơta tơlơi pơmin pơphun bruă mă amăng lu mơta bruă pha ra.

 

Truh ră anai, hơdôm hơdră, rơwang bruă pơphun bruă mă mơng adơi amai dưi pơsit glăk pơđ^ kyar djơ\ jơlan gah, hmâo lu tơhnal gal gah bơwih [ong, ba glăi prăk pơhrui glăi hơđong kơ sang ano#.

 

Hăng hơdôm bruă mă rơđah rơđông, sit nik, Khul pơlir hơbit đah kơmơi hơdôm gưl amăng tơring ]ar hmâo ngă tui klă laih bruă gum hrom adơi amai amăng khul pơphun bruă mă, pơsit pran jua pơđ^ kyar hăng lar hyu bruă đah kơmơi tơring ]ar Gialai pơphun bruă mă amăng hơdôm hrơi to# tui./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương