Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai-Gong gai kơnuk kơna Khua mir sir dêh ]ar Mi, ơi Donald Trump brơi lui h^ tơlơi kom nao rai hăng kual Mi ko#, dêh ]ar Angle laih anun Brazil, samơ\ gong gai phrâo mơ\ng ơi Joe Biden hơngah mơtam bruă ngă anai. Dêh ]ar Mi ngă tui hơdră kom nao rai hăng hơdôm dêh ]ar anai mơ\ng bơyan phang thun hlâo laih anun ngă tui hơdră pơgăn klin kman sars-cov-2 lar hyu.

Tui hăng sa tơlơi pơhing phrâo pơko\n pôr, tơlơi kom anai dêh ]ar Mi brơi lui h^ dơ\ng mơ\ng lơ 26/1, hrom hăng tơlơi pơtrun kơ [ing tuai đ^ rơdêh por mơ\ng ta] rơngiao nao pơ dêh ]ar Mi, khom hơmâo boh tơhnal pơ]rang [u hơmâo kman Covid 19 kah dưi mut pơ dêh ]ar Mi.

Tuai mơ\ng dêh ]ar Kha] hăng Iran ăt hơdư\ h^ nao pơ dêh ]ar Mi. Tơlơi pơtrun anai, lăi pơthâo lơ\m mông Khua mir sir phrâo ơi Joe Biden amra pôr pơthâo đ^ ngă khua  hrơi anai lơ 20/1 laih anun kơnuk kơna `u hơngah mơtam bruă ngă anai.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương