Hing ang amăng hrơi: 30/8/2020

VOV4.Jarai - Mơng đưm đă ră hlâo rup rap hơkă rô juăt pơlir hăng [ing đah kơmơi mơnuih djuai ania [iă gah kơdư kual Dăp kơdư, yua anun [iă đôc\ mơnuih thâo, hơkă rô juăt yua lu biă mă amăng tơlơi hơdip mơda, hăng ăt hơmâo hơkă rô arăng mơ`am phara, kơnong brơi đah rơkơi đôc\ gui.

 

Mơnuih rơgơi kơhnâo A Lễ do\ [ơi plơi Kon Chênh, să Măng Cành, tơring glông Kon Plông brơi thâo: Kar kăi hăng mơnuih djuai ania Jarai, Bahnar, Jeh – Triêng ..., djuai ania Sơdang kual Ngo\ Trường Sơn [u djơ\ kơnong yua rêu đah kơmơi gui đôc\ mơ\ ăt hơmâo wo\t rêu brơi đah rơkơi gui dong.

 

Phara hăng hơkă wil dô, arăng juăt mơ`am mơng lồ ô, rêu đah rơkơi gui arăng mơ`am tong ten hăng tơnap [iă laih dong yua hre\ bak le\ hre\ huai. Juăt gui nao pơ glai, nao ngă hmua, yua anun rêu đah rơkơi arăng mơ`am hruă anet [iă, juăt 1 c\răn [udah 3 c\răn, hơmâo 2 ară hre\ bak [ơi bra, rêu gui hruă kjăp [ơi ro\ng, kiăng kơ gal lơ\m pơpư\ lư\ kơtang [udah lơ\m đuăi. Hơkă arăng yua dưm hơdôm gơnam anun le\ tho\ng, apui kreh, po\ asơi hăng dưm hơmâo kuih, pro\, c\im brim ...lơ\m hyu lua.

 

Rêu 3 c\răn brơi đah rơgơi gui mơng djuai ania Jeh - Triêng

 

Mơnuih rơgơi kơhnâo A Nan do\ [ơi plơi Kon Stiu, să Ngọc Réo, tơring glông Đăk Hà, tơring glông Kontum brơi thâo: rêu đah rơkơi gui mơng djuai ania Sơdang Tơđrá arăng iâu le\ Kchui. Kchui [u djơ\ kơnong lăng hiam đôc\ ôh mơ\ arăng mơ`am `u dô hơtai.

 

Gơnam yua mơ`am Kchui arăng ruah tong ten biă mă, kơnong hre\ huai arăng lôk đuh brơi do\ mơda [iă, kiăng win amu` mơ`am. Mơ`am tơnap, yua anun mơng hlâo adih, kơnong [ing rơgơi kơhnâo đôc\ thâo mơ`am Kchui.

 

{ơi plơi Pu Tá, să Măng Ri, tơring glông Tu Mơ Rông, tơring c\ar Kontum, bruă mơ`am rêu rô mơng mơnuih djuai ania SơTeng juăt mơ`am amăng hrơi mông aset bruă pơ đang hmua.

 

Rêu đah kơmơi gui anăn le\ kchoi santa, bơ hơkă đah rơkơi gui le\ K’choi poong. Lơ\m Kchoi santa đah kơmơi gui arăng mơ`am hơmâo lu rup jum dar, K’choi poong a`am amu` [iă, samơ\ mơ`am tong ten [iă. Kchoi poong juăt 3 c\răn: C|răn phun gah tlôn ro\ng, 2 c\răn dua bơnah, hruă kjăp jum dar ro\ng.

 

Rêu 3 c\răn kơ [ing đah rơgơi [ơi Ngọc Linh

 

Tui hăng ơi A Duân – Tha plơi Pu Tá, kiăng mo`am rêu ha c\răn, blung hlâo, mơ`am puang jum dar hăng hre\ huai laih anun klon glăi dua bơnah, kiăo tui anun, mơ`am dua bơnah tơkuh nao rai tui hăng arăng mơ`um pơkôl nao rai. Mơbah rêu ăt mơ`am pơkôl nao rai mơn.

 

Mă dua [e\ lồ ô krih hiam hruă kjăp [ơi tơkai kchoi poong kiăng kơ hơmâo dua c\răn phara. Hre\ bak ăt mơ`am mơng hre\ huai mơn, amu` bak hăng bra. Đa rêu kchoi poong arăng mơ`am wo\t hre\ tôl dr^ dră arăng mă mơng glai.

 

Pran kơtang hăng kjăp le\ tơlơi yôm mơng hơdôm hơkă đah rơkơi gui, yua [ing rơgơi kơhnâo, [ing đah rơkơi le\ mơnuih djuai ania Bahnar, Jarai, Sơdang...mơ`am.

 

{ơ[rư\, [u do\ lu hăng mă yua lu tui đưm hlâo dong tah, samơ\ hơkă đah rơkơi gui mơng mơnuih djuai ania mơ\ ăt yôm phara hơmâo mơ`am hăng pơtô glăi, le\ tơlơi pơ-ư ang kơ tơlơi yôm phăn mơng đưm đă ră hlâo, pơgôp djă pioh glăi gru grua yôm mơng mơnuih djuai ania [iă kual Pơngo\ Dăp kơdư.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương