Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - Gru\p khua pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai phrâo gum hrom hăng Sang bruă apui lơtr^k Gialai hăng Khul mơnuih djơ\ jrao dioxin tơring glông }ư\ Sê [ơk brơi rơdêh dang wang kơ [ing ]ơđai sang hră [un rin [ơi Sang hră gưl 2 Kpă Klơng (să Ia Ko, tơring glông }ư\ Sê).

{ơk rơdêh dang wang kơ ]ơđai sang hră djuai ania [ia\ tơnap tap

Kiăo tui anun, gru\p hmâo [ơk laih 20 bôh rơdêh dang wang hmâo nua giăm truh 25 klăk prăk kơ [ing ]ơđai sang hră djuai ania [ia\ hmâo tơlơi hơd^p mơda tơnap tap gir run hrưn đ^ amăng bruă hrăm hră hăng tơlơi hơd^p mơda.

 

Rơngiao kơ anun, gru\p do# [ơk brơi sa dua pok hơdrôm hră akhan ]ơđai muai, hơdrôm hră hrăm gưl sa kơ Anom dưm hơdrôm hră sang hră.

 

Anai le\ tơlơi lăng ba, gum ba hăng nai pơtô ]ơđai sang hră hăng ]ơđai sang hră hrom hăng anun, ]ang rơmang hơdôm anung gơnam anai amra djru [ing ]ơđai sang hră [un rin hmâo dong pran đăo gơnang nao sang hră.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương