Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

VOV4.Jarai-Tom brơi, lơ 2/6, [ơi tơring ]ar Kratie, kual gah ngo\ dêh ]ar Kur hơmâo mông mă bruă kơplah wah khua anih jưh pơ ala Việt Nam, khul mơnuih djuai ania Khmer-Việt Nam, khua mua kông ty Thadi, hrom hăng lu mơnuih [on sang Việt Nam [ơi dêh ]ar Kur, jơnum pơ]rông sai pok pơhai pơsir  bruă mă, djru tơlơi hơdip mơda mơnuih [on sang Việt Nam tơnap tap do\ [ơi dêh ]ar Kur.

 

Tui hăng khua djru bruă pơ dêh ]ar ta] rơngiao, ơi Lai Xuân Chiến, ră anai, mơnuih djuai ania Việt Nam glăk do\ [ơi lu tơring ]ar, [on prong amăng dêh ]ar Kur, amăng anun lu biă mă `u [ơi Phnôm Pênh hăng 5 boh tơring ]ar jum dar dơnao prong Biển Hồ.

 

Lu mơnuih [on sang Việt Nam do\ amăng kual plơi prong hơmâo bruă mă hơđong laih. Samơ\, lu kual plơi pla, ataih amăng asuek, boh nik `u amăng kual ia dơnao prong Biển Hồ le\ tơnap tap biă mă.

 

Yua kơ anun, lu anih pok pơtô bruă mă, amra pok brơi [ơi anih djru tơlơi gêh gal pioh kơ mơnuih [on sang Việt Nam dưi hơmâo tơlơi hơdip mơda hơđong sui thun.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: