Hing ang amăng hrơi: 12/7/2020

VOV4.Jarai - Amăng lu kual djuai ania [ia\ [ơi Dăp Kơdư glăk hmâo jơlan gah “pơplih phrâo”, bôh thâo phiăn juăt [ơ [rư\ rơngiă tui [ơi tơring kual Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng, djuai ania K’ho ăt do# djă pioh mơn sang dlông tui phiăn đưm hăng lu gơnam mă yua amăng sang ano# dong mơng đưm hlâo pioh glăi. Anai le\ gru grua bôh thâo đưm pha ra mơng djuai ania K’ho kiăng pơgang ba.

           

{ut mơnuih [ôn sang Di Ling Thượng 1 hăng Di Linh Thượng 2, djuai ania K’ho ăt juăt iâu hăng anăn “[òn Njrềng” mơn, do# [ơi kual krah tơring kual Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng.

 

Anih anom anai djuai ania K’ho ăt do# djă pioh glăi mơn sa dua bôh sang dlông tui phiăn đưm hơnong, hăng lu gơnam tam mă yua juăt [uh amăng tơlơi hơd^p mơda mơng đưm pioh glăi kah hăng: ]ing, hơgor, pur go\ hăng hơdôm pluh bôh ]eh đưm.

           

Sang ano# ơi Moul Sơn, [ơi [ut mơnuih [ôn sang Di Linh Thượng 1 le\ sa amăng mrô [ia\ sang ano# do# djă pioh sang dlông đưm djuai ania K’ho. Amăng sang ră anai do# djă pioh năng ai `u 70 bôh ]eh anet prong djop mơta.

 

Amăng anun, hmâo sa dua bôh ]eh đưm mơ\ djuai ania K’ho iâu le\ Gong. Hơdôm mơnuih s^ gơnam đưm hơduah blơi hăng noa 50 klăk prăk sa bôh, samơ\ sang ano# khut khăt mơtăm [u s^ ôh.

 

Ơi Moul Sơn brơi thâo: Sang anai hmâo ha tal pơphun Jơnum ngui [ong kơbao gah djuai ania K’ho rơbêh kơ 10 wot laih hăng tal rơnu] dưi pơphun amăng thun 1984, sang ano# ngă yang hrom sa wot 2 drơi kơbao. ~u ư-ang biă kơ phiăn juăt bôh thâo mơng sang ano#.

           

“Anai le\ gru grua bôh thâo, jing gơnam mơng ơi yă pioh glăi kiăng djă lui. Rơnuk [ing gơmơi do# thâo thăi gru grua hiam đưm mơng djuai ania pô, samơ\ hơdôm rơnuk ană tơ]ô tơdơi anai hơget gơ`u mơng thâo kơ bôh tu\ yua mơng ]ing ]eh, sang dlông đưm amăng tơlơi hơd^p mơda plơi pla, anun khom pơgang ba, djă pioh.

 

}ang rơmang kơnuk kơna, gong gai plơi pla khom đing nao, hmâo jơlan gah djru ba amăng bruă pơpkra glăi sang dlông djă pioh gru grua bôh thâo plơi pla.

 

{ing gơmơi ăt pơtô mơn ană tơ]ô thâo pơgang ba gru grua bôh thâo mơng ơi yă đưm, mơng djuai ania pô. Anai le\ hơdôm gơnam yôm phăn hmâo prăk hai [u dưi blơi mơn anun ta khom thâo pơpu\ pơgang djă pioh truh kơ rơnuk tơdơi anai”.

       

Hơdôm bôh ]eh đưm amăng sang dlông đưm mơng sang ano# ơi Moul Sơn [ơi tơring kual Di Linh

Hơdôm mơnuih tha rơma [ơi Di Linh ruai glăi: Đưm hlâo adih, djuai ania K’ho rim thun, rơngiao kơ sa dua phiăn jơnum ngui dưi pơphun [ơi đang hmua, ako# plơi, pin ia le\, hơdôm phiăn jơnum ngui prong, pha ra kah hăng ba pơdai glăi dưm amăng atông, mơ-ak pơdai phrâo, [ong kơbao… juăt pơphun [ơi sang. Hơdôm phiăn ngă yang ba glăi tơlơi mơ-ak, pơđao, lar hyu truh hăng plơi pla.

 

Hơdôm phiăn jơnum ngui jing hre\ tô nao rai kơja\p, tô nao rai kơplah wah hơdôm ding kơna amăng plơi pla; lăi pơthâo, gum djru tơdruă amăng bruă bơwih [ong huă ngă đang hmua. Mơng anun hơdôm rơnuk djuai ania K’ho ư-ang kơ bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania pô.

           

Tui hăng mrô yap mă [ia\, ră anai [ơi {ut mơnuih [ôn sang Di Linh Thượng 1 hăng Di Ling Thượng 2, tơring kual Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng do# năng ai `u 30 bôh sang dlông do# djă pioh hơnong gru đưm.

 

Anun le\ hơdôm bôh sang mơng tha plơi K’Brịp, sang ano# ơi Moul Sơn, ơi K’Mês, ơi KDùl, yă Ka Dép… Ơi K’Sôi – Kơ-iăng Khua git gai Ping gah, Khua gru\p mă bruă jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam {ut mơnuih [ông sang Di Ling Thượng 1 lăi pơthâo: Bruă neh wa dưi pơgang ba hơdôm bôh sang dlông đưm mơng djuai ania K’ho tui anun lăp yôm phăn biă.

Hơdôm bôh ]eh đưm amăng sang dlông đưm mơng sang ano# ơi Moul Sơn [ơi tơring kual Di Linh

Biă `u, amăng lăm hơdôm bôh sang anun ăt do# pur go\, hmâo ]ing hơgor, ]eh đưm hăng lu gơnam mă yua juăt yua amăng tơlơi hơd^p mơda djuai ania K’ho mơng đưm đă ră hlâo. Anai jing gru grua bôh thâo kiăng djă pioh hơdôm tơlơi jơnum ngui tui phiăn juăt mơng djuai ania pô.

           

“Rơnuk ơi yă [ing ta đưm [ơi [ôn Njrềng đưm adih le\ hơdôm mơnuih kơhnâo mơbruă, djă pioh, pơgang ba gru grua bôh thâo phiăn juăt. Yua anun, rơnuk ană tơ]ô [ing ta khom thâo amăng bruă pơgang, djă pioh sang dlông, ]ing ]eh đưm hmâo pioh glăi.

 

}ang rơmang Ping gah, Kơnuk kơna lăng ba lu hloh dong bruă pơgang gru grua bôh thâo phiăn juăt mơng neh wa, biă `u hơdôm phiăn jơnum ngui ngă yang hmâo tui anun neh wa mơng djă pioh gru grua bôh thâo ]ing hơgor…, yua anai le\ gru hiam bôh thâo phiăn juăt pơjing rai tơlơi mơ-ak, pơđao lar hyu djop [ôn lan.

 

Ră anai hluai tui hơdôm mông pơbưp, ngui ngor amăng sang ano#, [ing gơmơi ăt pơtă pơtăn mơn, pơtô glăi kơ ană tơ]ô bôh tu\ yua hăng hơdră mă yua ]ing hơgor, atông ]ing hơgor kiăng huăi rơngiă h^, rơngiă gru hiam bôh thâo mơng djuai ania pô”.

           

Amăng mơnuih mơnam mut hrom, pơđ^ kyar, Ping gah hăng Kơnuk kơna lăng ba hăng hmâo hơdră bruă pơgang hăng ngă tui hơdôm gru grua bôh thâo klă hiam mơng djop djuai ania. Neh wa djop djuai ania lăp ư-ang kơ bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania pô.

 

Bruă pơgang hơdôm sang dlông mơng djuai ania K’ho [ơi tơring kual Di Linh, tơring glông Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng jing lăp pơpu\ biă./.

Ndong Brừm pô ]ih – Siu H’ Prăk pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: