Hing ang amăng hrơi: 27/6/2020

 

VOV4.Jarai-Hrơi gru grua mơak Pơrơguăt drơi jăn mơnuih djuai [iă tơring ]ar Lâm Đồng tal IV phrâo pok pơhai [ơi tơring glông Di Linh.

 

{ing suang pơdah gru grua amăng hrơi ngui ngor mơak

mơ\ng djop djuai ania tơring ]ar Lâm Đồng

 

 

Hăng ako\ `u ‘’Pran jua hơdip [ơi dơnung kual Dap kơdư’’, hrơi gru grua mơak anai yom buă mă kơ bruă kơđi ]ar, gru grua thâo thăi, mơnuih mơnam amăng tơring ]ar, djru hrom pơtrut tui bruă pơtô pơjuăt gru grua khăp kơ lo\n ia, pran jua pơ-ư ang mơ\ng djuai ania, tơlơi pơmin thâo glăm ba djă pioh, pơđ^ tui rơnoh yom mơ\ng gru grua thâo thăi đưm djuai ania pô mơ\ng djop djuai [iă gah dơnung kual Dap kơdư, pơjing rai tơlơi ngui ngor hok mơak, pơkơtưn ngă bruă ]ơkă mông jơnum ruah khua ping gah djop gưl.

 

Hrơi ngui ngor gru grua anai, do\ pơphun pơplông pơrơguăt drơi jăn, pơphun ngui ngor pơphul gru grua ană plơi pla hăng pơplông tơnă asơi hơbai a`ăm, pơkra ming mơnong [ong huă đưm mơ\ng 12 grup djop tơring glông, plơi prong amăng tơring ]ar; pơplông atông ]ing ring hơgor hăng pơdah eng ao gru grua đưm djuai ania [iă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: