Hing ang amăng hrơi: 1/8/2020

VOV4.Jarai - Khua dêh c\ar Iraq Mustafa al-Kadhimi iâu pơthưr ple\ hră ta` hloh amăng lơ 6/6 thun tơdơi (hlâo 1 thun tui hăng tơlơi pơkă). Tal ple\ hră anai le\ sa amăng hơdôm tơlơi rơkâo mơng [ing mơnuih ngă lơgreo bơkơdong glăi Kơnuk kơna Iraq, Blan 5 laih rơgao, Khua dêh c\ar al-Kadhimi hơmâo khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ruah đ^ git gai Kơnuk kơna anăp nao bruă ple\ hră ta` [iă.

 

Khua hlâo anun, ơi Adel abdul Mahdi kho\m pơdơi bruă yua kơ arăng pơgô| kơtang đơi amăng blan 12 thun hlâo anun. Sang gum hơbit djop dêh c\ar hok mơ-ak hăng tơlơi lăi pơthâo mơng Khua dêh c\ar ơi al-Kadhimi hăng brơi thâo tal ple\ hră amra pơtrut “hơđong hăng tơpă sit dong’’ [ơi Iraq.

Siu Đoan: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: